1 0 6031050000  นายทองมั่น  ทำเอง 20 94 4
2 7 6031050069  นางสาวกรรณิการ์  ดอกขจร 44 66 2.5
3 7 6031050070  นายกฤษาฎา  เชยวัดเกาะ 27 68 2.5
4 7 6031050071  นายจักรพรรดิ์  สารโคกสูง 43 76 3.5
5 7 6031050072  นายจักรพันธ์  จุลมะเริง 50 82 4
6 7 6031050073  นายจิรายุ  วาทวิจารณ์ 57 70 3
7 7 6031050074  นายชนาภัทร  วัดกลาง 73 71 3
8 7 6031050075  นายชรินทร์  ปานกลาง 138 76 3.5
9 7 6031050076  นายณรงค์ฤทธิ์  มั่นคง 130 79 3.5
10 7 6031050077  นายณัฐพล  ทนสูงเนิน 103 84 4
11 7 6031050078  นายณัฐพล  แก้วสมบัติ 42 69 2.5
12 7 6031050079  นายถมมงคล  พรมจันทร์ 91 84 4
13 7 6031050080  นายธนวัฒน์  ชมภู 95 83 4
14 7 6031050081  นายธนวันต์  จันทาโพธิ์ 61 76 3.5
15 7 6031050082  นายนภสินธ์ุ  ศรีทอง 40 66 2.5
16 7 6031050084  นายปราโมทย์  จิตรจะโปะท 91 89 4
17 7 6031050085  นายพงษ์ศิริ  หกขุนทด 77 79 3.5
18 7 6031050086  นายภาณุภัทร์  คันกลาง 82 74 3
19 7 6031050087  นางสาวมุทิตา  เสถียรรัมย์ 79 76 3.5
20 7 6031050088  นายิวิเชียร  จุลโพธิ์ 102 85 4
21 7 6031050089  นายวีระชัย  ฮวดกุล 117 80 4
22 7 6031050090  นายศรณรินทร์  สงนอก 47 68 2.5
23 7 6031050091  นายสุไตรลักษณ์  วันละ 101 89 4
24 7 6031050092  นายอนุพล  แก้วมน 104 87 4
25 7 6031050093  นายอภิวัฒน์  ปัตตาละคะ 68 76 3.5
26 8 5731050160  นายสิรวิชญ์  ตังตา 75 75 3.5
27 8 6031050094  นายกฤติมา  กิ่งสกุล 12 63 2
28 8 6031050095  นายกฤษฎา  ป้องชู้ 73 80 4
29 8 6031050096  นายกฤษณพงศ์  หวังเชิดกลาง 48 68 2.5
30 8 6031050097  นายกิตติพงษ์  สืบสีสุก 27 67 2.5
31 8 6031050098  นายกีรติ  กุลสันเทียะ 122 81 4
32 8 6031050100  นายชาติชาย  บุญมีมาก 34 59 1.5
33 8 6031050101  นายทรงวุฒิ  เผยกลาง 15 64 2
34 8 6031050102  นายนัฐชนน  ธนรักษ์ชิณวงศ์ 56 63 2
35 8 6031050103  นายนัฐพล  ตาลกลาง 99 74 3
36 8 6031050104  นายนิติโชติ  ฟอกสันเทียะ 92 83 4
37 8 6031050105  นายปิยะพงษ์  นุ่นแก้ว 94 84 4
38 8 6031050106  นายพงษ์ระวี  บึงกลาง 5 53 1
39 8 6031050107  นายพีรศักดิ์  ทับครบุรี 20 67 2.5
40 8 6031050108  นายภวัต  นิจจอหอ 20 63 2
41 8 6031050109  นายภูวดล  ปรีชานนท์ 17 56 1.5
42 8 6031050110  นายวรวิช  ทิศกระโทก 1 55 1.5
43 8 6031050111  นายวรินทร์ราช  ฉลองกลาง 18 63 2
44 8 6031050112  นายศรัณย์ภัทร  เตียนพลกรัง 31 59 1.5
45 8 6031050113  นายศิริชัย  จักรเงิน 41 73 3
46 8 6031050114  นางสาวศิริรัตน์  คำกอง 56 75 3.5
47 8 6031050115  นายสรรเพชร  จันทร์มา 1 55 1.5
48 8 6031050116  นายสุจินดา  งาเกาะ 51 80 4
49 8 6031050117  นายเนรมิต  รอดวินิจ 13 73 3
50 13 5931050201  นางสาวจันทร์จิรา  กันหาเล่ห์ 20 73 3
51 13 5931050202  นางสาวจีรวรรณ  แซวจันทึก 40 77 3.5
52 13 5931050203  นายชาญณรงค์  พรมศรีน้อย 22 74 3
53 13 5931050204  นางสาวปรีดาภรณ์  เจริญพานิช 18 70 3
54 13 5931050206  นายรณรงค์  ยอดกลาง 1 59 1.5
55 13 5931050207  นางสาวรัตนาภรณ์  กลโคกกรวด 20 77 3.5
56 13 5931050208  นางสาววิภาภัค  สนธิการ 23 68 2.5
57 13 5931050209  นางสาววิไล  คงสูงเนิน 16 69 2.5
58 13 5931050211  นางสาวเวฬุกา  ดีวงษ์ 27 71 3
59 13 5931050212  นางสาวศิริพร  อ่อนงิ้ว 21 71 3
60 13 5931050213  นางสาวสุภาพร  ทองดี 23 74 3
61 13 5931050214  นางสาวหนึ่งฤทัย  พลจันทึก 28 63 2
62 13 5931050215  นางสาวอัจฉรา  ขอจัดกลาง 46 70 3
63 14 5931050216  นายเกรียงไกร  เลาะสูงเนิน 115 82 4
64 14 5931050218  นางสาวพรพรรณ  บางขุนทด 139 84 4
65 14 5931050219  นายพีระวัฒน์  ทองแข็ง 96 83 4
66 14 5931050220  นางสาวมัตติญา  อินทร์มา 140 84 4
67 14 5931050221  นางสาวมินตรา  เกมกลาง 108 87 4
68 14 5931050222  นางสาวโยถิกา  หมวดอ่อน 171 82 4
69 14 5931050223  นายวันเฉลิม  ไม้พลวง 103 83 4
70 14 5931050224  นายวุฒิไกร  ฉาบสูงเนิน 118 81 4
71 14 5931050225  นางสาวอรนภา  พันธุ 146 84 4
72 14 5931050226  นายสรัญญู  เชาวันจันทึก 172 82 4
73 15 5931050227  นายกรกช  สิมขุนทด 112 71 3
74 15 5931050228  นายเฉลิมพล  สืบนาค 82 68 2.5
75 15 5931050229  นายณัฐพงษ์  เนตรสมบูณ์ 9 68 2.5
76 15 5931050230  นายบรรลุ  กรมรินทร์ 84 81 4
77 15 5931050231  นางสาวพัชรินทร์  รินสันเทียะ 51 68 2.5
78 15 5931050232  นางสาวมะลิวัลย์  เพียซ้าย 37 75 3.5
79 15 5931050233  นายยุทธนา  วันสูงเนิน 144 71 3
80 15 5931050234  นายยุทธภูมิ  ยุทธกลาง 57 68 2.5
81 15 5931050235  นายวรเดช  จิตสูงเนิน 21 68 2.5
82 15 5931050237  นายสนธยา  สร้อยสูงเนิน 59 71 3
83 15 5931050239  นางสาวอรชุดา  หงษ์เตาปูน 55 71 3
84 15 5931050240  นางสาวอรณี  ผัดกระโทก 22 71 3
85 15 5931050241  นางสาวอัมพร  โพธิสาร 49 71 3
86 15 5931050242  นายอำพล  เรืองวงษ์งาม 48 71 3
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด