1 0 6131050000  นายทองมั่น  ขยันลอก 120 1 0
2 7 6131050058  นายกฤษณะ  บุตตะ 42 66 2.5
3 7 6131050059  นายณรงค์ธรรม  เพชรน้ำค้าง 43 71 3
4 7 6131050060  นายทรงยศ  นิตย์ใหม่ 46 81 4
5 7 6131050062  นายทินภัทร  ค่ำกลาง 48 78 3.5
6 7 6131050063  นายธนพล  ล้อมสระน้อย 84 86 4
7 7 6131050064  นายธนพล  รอดกลาง 18 67 2.5
8 7 6131050065  นางสาวธนัญญา  นวมโคกสูง 17 67 2.5
9 7 6131050066  นางสาวธินดารัตน์  ทิศกระโทก 151 84 4
10 7 6131050067  นายพงศกร  แนขุนทด 17 68 2.5
11 7 6131050068  นางสาวพรนิภา  วชิมาเภท 148 77 3.5
12 7 6131050069  นายภานุพงษ์  ปัดกอง 50 75 3.5
13 7 6131050070  นางสาวลัดดาวรรณ  ปักกาโร 66 74 3
14 7 6131050071  นายวิทวัส  ปุ่นโพธิ์ 63 74 3
15 7 6131050072  นายสหัสวรรษ  เลิศรัศมีโรจน์ 74 69 2.5
16 7 6131050073  นายสุทิวัส  บุตรวงศ์นรา 112 86 4
17 7 6131050074  นางสาวสุรีย์พร  ดวงชนิตย์ 109 88 4
18 7 6131050075  นางสาวหยาดฝน  นวนสันเทียะ 36 50 1
19 7 6131050076  นายอภิวัฒน์  สอนโพนงาม 42 69 2.5
20 7 6131050077  นายอมรชัย  สุทธลักษณ์ 23 69 2.5
21 7 6131050078  นายเกริกพล  เปราะกระโทก 29 69 2.5
22 8 6131050079  นายกิตติศักดิ์  สลุงใหญ่ 125 73 3
23 8 6131050080  นายกีรติ  เจนปรุ 33 69 2.5
24 8 6131050082  นายชินวัตร  อ่ำรอด 105 69 2.5
25 8 6131050083  นายณัฐกิตติ์  ประทุม 31 58 1.5
26 8 6131050084  นายธีรวัฒน์  ขันตี 37 68 2.5
27 8 6131050085  นายธีระพงศ์  ปานทอง 69 67 2.5
28 8 6131050086  นายนนธกานต์  พรมเสนา 99 66 2.5
29 8 6131050087  นายประสิทธิชัย  แขสันเทียะ 87 68 2.5
30 8 6131050088  นายพงศธร  ด่านลัมจาก 62 71 3
31 8 6131050090  นายพีรศักดิ์  พุ่มทอง 51 65 2.5
32 8 6131050091  นายภาณุเดช  ชอบสว่าง 121 73 3
33 8 6131050092  นายภูตะวัน  พงศภัคโยธิน 23 69 2.5
34 8 6131050093  นายรุ่งเจริญ  พิมอุบล 4 60 2
35 8 6131050095  นายศุภวิชญ์  อุกฤษ 8 67 2.5
36 8 6131050096  นายสมพงศ์  กุลเทพ 65 66 2.5
37 8 6131050097  นายสหรัฐ  รัตนฐานู 48 67 2.5
38 8 6131050098  นายสุทธิพงษ์  ไชยศรี 47 67 2.5
39 8 6131050099  นายอภิโชค  น้อมปัญญากุล 79 69 2.5
40 8 6131050100  นายเสกสรร  ผักไหม 36 60 2
41 11 6131190001  นายชนายุธท  ลาจันทึก 28 67 2.5
42 11 6131190002  นางสาวกนกวรรณ  นางวงค์ 53 67 2.5
43 11 6131190003  นายกิตติพัฒน์  ตุ้มจอหอ 22 67 2.5
44 11 6131190004  นายจิรพงศ์  ปัดธุลี 26 63 2
45 11 6131190005  นายชูศักดิ์  ฉลอมพงษ์ 114 67 2.5
46 11 6131190006  นายณัฐกมล  สว่างไสว 29 64 2
47 11 6131190007  นายตราภูมิ  ผลทวี 29 67 2.5
48 11 6131190008  นางสาวทัตติยา  ชื่นชัยภูมิ 123 69 2.5
49 11 6131190009  นายธนวัฒน์  ปิยะประดิษฐ์ 22 67 2.5
50 11 6131190010  นางสาวนิภาพร  จรสันเทียะ 37 26 0
51 11 6131190011  นายภูวนาถ  ขวานอก 29 65 2.5
52 11 6131190012  นางสาววรรณกานต์  สำราญ 46 67 2.5
53 11 6131190015  นายสงคราม  มาวขุนทด 18 65 2.5
54 11 6131190016  นายสหัสวรรษ  แสนงาม 39 66 2.5
55 11 6131190017  นายสิทธา  วงศา 36 67 2.5
56 11 6131190018  นายอนุวัฒน์  ป้อกระโทก 20 66 2.5
57 11 6131190019  นายอภิสิทธิ์  รอดกลาง 31 67 2.5
58 11 6131190020  นายอัมรินทร์  ผาดไธสง 11 67 2.5
59 11 6131190021  นายไกรสร  วงศ์เยาวรัตน์ 15 66 2.5
60 12 6131190023  นายชนาวุฒิ  พรหมมี 25 67 2.5
61 12 6131190024  นายณัฐกิตติ์  ดีนก 109 69 2.5
62 12 6131190025  นายธนาวุฒิ  เสือใจ 32 66 2.5
63 12 6131190026  นายธีรพงศ์  ไตรพิพัฒน์ 13 62 2
64 12 6131190027  นายภาคิน  กาญจนกาศ 65 67 2.5
65 12 6131190028  นายระพีพัฒน์  แยกโคกสูง 77 67 2.5
66 12 6131190029  นายวิภู  คำแสง 36 66 2.5
67 12 6131190030  นายวีระพงษ์  ชุ่มลือ 45 62 2
68 12 6131190031  นายศุภกิจ  กระวีสายสุนทร 46 65 2.5
69 12 6131190032  นายศุภวิชญ์  มะเริงสืทธิ์ 30 62 2
70 12 6131190033  นายสามารถ  สร้อยหิน 32 61 2
71 12 6131190034  นายสุทธิพงษ์  วงจันทร์ 56 66 2.5
72 12 6131190035  นายเมธา  ขันธริโย 68 61 2
73 12 6131190036  นายโชติพงษ์  เลขะวัฒนะ 91 69 2.5
74 15 6031050151  นางสาวกนกพร  ฉินสูงเนิน 13 62 2
75 15 6031050153  นายคมสันต์  ขันทองดี 76 69 2.5
76 15 6031050154  นายจักรนรินทร์  พลชนะ 25 74 3
77 15 6031050157  นางสาวชญานิน  งามวงษ์ 0 24 0
78 15 6031050158  นายชนัฐกาน  ชัยช่วย 31 76 3.5
79 15 6031050159  นางสาวซีน  คุณซัว 12 59 1.5
80 15 6031050160  นางสาวทิพวรรณ  วงษ์อินทร์ 9 56 1.5
81 15 6031050161  นางสาวนภาพร  หงสกุล 16 56 1.5
82 15 6031050162  นางสาวนฤมล  จันพูล 33 76 3.5
83 15 6031050163  นางสาวปฏิมา  ขระสูงเนิน 26 62 2
84 15 6031050166  นางสาวพรสุดา  พักพวง 49 74 3
85 15 6031050167  นางสาวพัชรี  ฟอนโคกสูง 4 55 1.5
86 15 6031050168  นายพีรพล  สุดหล้า 20 74 3
87 15 6031050169  นายพุฒินันท์  สิทธิสูงเนิน 30 71 3
88 15 6031050170  นายภมรพันธ์  นพพลกรัง 11 67 2.5
89 15 6031050173  นางสาววาสนา  สาจันทร์ 28 73 3
90 15 6031050174  นางสาววิไลภรณ์  โหม่งสูงเนิน 25 77 3.5
91 15 6031050175  นายวีระวัติ  คำเกิ่ง 20 77 3.5
92 15 6031050176  นางสาวสมฤทัย  เวินขุนทด 24 77 3.5
93 15 6031050177  นางสาวสายพิณ  ขุมพลกรัง 26 76 3.5
94 15 6031050180  นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์ 30 69 2.5
95 15 6031050181  นางสาวอโณชา  มีกุศล 7 55 1.5
96 15 6031050183  นางสาวอัจฉรา  ณีสันเทียะ 46 60 2
97 15 6031050225  นางสาวอุษา  ถาวรสวัสดิ์ 112 66 2.5
98 15 6031050236  นายประฐม  ไวจันทึก 27 50 1
99 16 6031050179  นางสาวสุนิสา  ปราณีตพลกรัง 41 55 1.5
100 16 6031050186  นายกัมพล  คงบรรทัด 18 64 2
101 16 6031050187  นางสาวกานต์กมล  บรรเทา 25 70 3
102 16 6031050189  นายธชย  เพียรขุนทด 43 70 3
103 16 6031050190  นางสาวธิดารัตน์​  ศรีสูงเนิน 38 69 2.5
104 16 6031050191  นางสาวบุญแสน  ทวีรัตน์ 52 77 3.5
105 16 6031050192  นางสาวบุ๋ม  พึ่งไพศาล 23 70 3
106 16 6031050193  นางสาวปรีดานันท์  แสนประกอบ 59 74 3
107 16 6031050194  นางสาวพรชิตา  ศรีศักดิ์นอก 37 77 3.5
108 16 6031050195  นางสาวพิรุณรัตน์  เพชรสงคราม 62 69 2.5
109 16 6031050197  นางสาวรจนา  รมยาคม 35 77 3.5
110 16 6031050198  นางสาวละออ  รอดพันดุง 70 73 3
111 16 6031050199  นายวัชรพล  บุญประเสริฐ 23 66 2.5
112 16 6031050201  นางสาวสิริญญา  มังจันทึก 21 77 3.5
113 16 6031050203  นางสาวสุภาวดี  บาจันทึก 51 69 2.5
114 16 6031050204  นางสาวสุรีพร  นิลใหม่ 19 65 2.5
115 16 6031050205  นางสาวเสาวณีย์  เที่ยงวงค์ 69 62 2
116 16 6031050227  นางสาวมันทพร  ซึ่งเกษม 58 76 3.5
117 16 6031050228  นางสาวณัฐนันท์  บนสูงเนิน 27 68 2.5
118 16 6031050229  นางสาววริษรา  บุญแพง 44 86 4
119 16 6031050230  นายขวัญชัย  พงษ์เจริญ 92 70 3
120 16 6031050233  นางสาวปิยะพร  เกตุดี 56 77 3.5
121 17 6031050210  นางสาวทรายแก้ว  ตันสูงเนิน 19 69 2.5
122 17 6031050211  นายทศพร  ใจซื่อ 37 59 1.5
123 17 6031050212  นายธีรเทพ  เกษพยัคฆ์ 65 77 3.5
124 17 6031050213  นางสาวนริศรา  บัวหลวง 23 73 3
125 17 6031050214  นางสาวนฤมล  แก้วคชสาร 41 73 3
126 17 6031050215  นางสาวนิชาภัทร  ศรีประทุม 22 63 2
127 17 6031050216  นางสาวนิตยา  รากพุดซา 18 71 3
128 17 6031050217  นางสาวบุณยานุช  สุวรรณ์ 45 74 3
129 17 6031050218  นางสาวปัญชลี  พงษ์สุภา 72 76 3.5
130 17 6031050219  นายมนตรี  คงนุรัตน์ 19 73 3
131 17 6031050222  นางสาววิไล  สีมานอก 51 73 3
132 17 6031050223  นางสาวศันสนีย์  ขวัญดี 16 69 2.5
133 17 6031050224  นางสาวสุชานันท์  เบ้าแบบดี 17 63 2
134 17 6031050226  นายเอกชัย  แนมขุนทด 4 52 1
135 17 6031050231  นางสาวธรรมษร  กองทอง 9 67 2.5
136 17 6031050235  นางสาวสุธามาศ  เพ็งแจ่มศรี 36 71 3
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด