1 0 6131050000  นายทองมั่น  ขยันลอก 0 0 0
2 1 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 1 1 0
3 1 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 1 2 0
4 1 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 0 0 0
5 1 6131050004  นายณัฐ​พล​  เซียงหนู 0 0 0
6 1 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 7 9 0
7 1 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 5 18 0
8 1 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 1 2 0
9 1 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 5 2 0
10 1 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 1 2 0
11 1 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 0 0 0
12 1 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 0 0 0
13 1 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 0 0 0
14 1 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 0 0 0
15 1 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 6 0 0
16 1 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 1 0 0
17 1 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 3 2 0
18 1 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 1 2 0
19 1 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 0 0 0
20 1 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 0 0 0
21 1 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 0 0 0
22 2 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 0 0 0
23 2 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 0 0 0
24 2 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 0 0 0
25 2 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 1 2 0
26 2 6131050039  นายชานน  ผิวโชติ 0 0 0
27 2 6131050040  นางสาวณัฐริกา  ชาเคน 0 0 0
28 2 6131050041  นายธนากร  ษรสุข 0 0 0
29 2 6131050042  นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช 0 0 0
30 2 6131050043  นายธรรมธร  ทามแก้ว 0 0 0
31 2 6131050044  นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ 0 0 0
32 2 6131050045  นายปฏิภาณ  ขันขาว 3 2 0
33 2 6131050046  นายพงศ์ภัค  สาธร 0 0 0
34 2 6131050047  นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด 0 0 0
35 2 6131050048  นายรัฐศาสตร์  พรมไพร 0 0 0
36 2 6131050049  นายวันชนะ  มุ่งดี 0 0 0
37 2 6131050051  นายศิวกร  พรสันเทียะ 0 0 0
38 2 6131050053  นางสาวอธิติยา  พลระพา 0 0 0
39 2 6131050054  นายอมร  เทียมกระโทก 0 0 0
40 9 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 0 0 0
41 9 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 2 0 0
42 9 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 2 0 0
43 9 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 0 0 0
44 9 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 0 0 0
45 9 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 0 0 0
46 9 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 0 0 0
47 9 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 0 0 0
48 9 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 1 0 0
49 9 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 0 0 0
50 9 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 0 0 0
51 9 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 4 5 0
52 9 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 18 5 0
53 9 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 0 0 0
54 9 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 1 0 0
55 9 6131050120  นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี 0 0 0
56 9 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 0 0 0
57 10 6131050023  นางสาวกณิกนันท์  แก้วเกิด 0 0 0
58 10 6131050024  นางสาวฐานิดา  ชัยไธสง 0 0 0
59 10 6131050025  นายธนพัฒน์  นิตย์กระโทก 0 0 0
60 10 6131050027  นายปกรณ์  คูณกลาง 0 0 0
61 10 6131050028  นายพงศธร  ก้านสันเทียะ 0 0 0
62 10 6131050030  นายรัฐนันท์  จาติกุล 0 0 0
63 10 6131050031  นายวงศกร  วามะกัน 0 0 0
64 10 6131050032  นายวัชรพงษ์  สื่อสวน 0 0 0
65 10 6131050034  นางสาวศศิกานต์  สายเนตร 1 0 0
66 10 6131050123  นายสดายุ  หาขุนทด 1 2 0ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด