1 0 6131050000  นายทองมั่น  ขยันเรียน 2 76 3.5
2 1 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 17 60 2
3 1 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 16 71 3
4 1 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 14 60 2
5 1 6131050004  นายณัฐ​พล​  เซียงหนู 5 59 1.5
6 1 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 14 76 3.5
7 1 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 10 88 4
8 1 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 25 67 2.5
9 1 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 22 62 2
10 1 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 16 62 2
11 1 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 11 62 2
12 1 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 13 64 2
13 1 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 16 73 3
14 1 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 21 59 1.5
15 1 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 25 72 3
16 1 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 13 63 2
17 1 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 16 68 2.5
18 1 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 20 68 2.5
19 1 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 0 15 0
20 1 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 6 59 1.5
21 1 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 13 60 2
22 2 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 0 50 1
23 2 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 6 59 1.5
24 2 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 5 63 2
25 2 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 23 64 2
26 2 6131050039  นายชานน  ผิวโชติ 11 64 2
27 2 6131050040  นางสาวณัฐริกา  ชาเคน 5 63 2
28 2 6131050041  นายธนากร  ษรสุข 0 15 0
29 2 6131050042  นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช 6 63 2
30 2 6131050043  นายธรรมธร  ทามแก้ว 5 59 1.5
31 2 6131050044  นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ 0 55 1.5
32 2 6131050045  นายปฏิภาณ  ขันขาว 9 76 3.5
33 2 6131050046  นายพงศ์ภัค  สาธร 19 62 2
34 2 6131050047  นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด 0 50 1
35 2 6131050048  นายรัฐศาสตร์  พรมไพร 6 63 2
36 2 6131050049  นายวันชนะ  มุ่งดี 5 63 2
37 2 6131050051  นายศิวกร  พรสันเทียะ 0 50 1
38 2 6131050053  นางสาวอธิติยา  พลระพา 5 63 2
39 2 6131050054  นายอมร  เทียมกระโทก 8 63 2
40 9 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 15 59 1.5
41 9 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 10 59 1.5
42 9 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 11 59 1.5
43 9 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 9 59 1.5
44 9 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 6 63 2
45 9 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 6 59 1.5
46 9 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 5 63 2
47 9 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 49 59 1.5
48 9 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 10 60 2
49 9 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 0 55 1.5
50 9 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 6 63 2
51 9 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 10 63 2
52 9 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 29 59 1.5
53 9 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 12 76 3.5
54 9 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 7 59 1.5
55 9 6131050120  นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี 5 60 2
56 9 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 6 63 2
57 10 6131050023  นางสาวกณิกนันท์  แก้วเกิด 19 59 1.5
58 10 6131050024  นางสาวฐานิดา  ชัยไธสง 21 60 2
59 10 6131050025  นายธนพัฒน์  นิตย์กระโทก 17 59 1.5
60 10 6131050027  นายปกรณ์  คูณกลาง 40 76 3.5
61 10 6131050028  นายพงศธร  ก้านสันเทียะ 11 60 2
62 10 6131050030  นายรัฐนันท์  จาติกุล 14 60 2
63 10 6131050031  นายวงศกร  วามะกัน 15 60 2
64 10 6131050032  นายวัชรพงษ์  สื่อสวน 12 62 2
65 10 6131050034  นางสาวศศิกานต์  สายเนตร 41 69 2.5
66 10 6131050123  นายสดายุ  หาขุนทด 19 70 3
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด