TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กอุตสาหกรรม กลุ่ม 1-2 และ 9-10 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า


         ขอให้โชคดี

1 6131050000  นายทองมั่น  ขยันลอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 1 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 1 50 (80) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
4 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6131050004  นายณัฐ​พล​  เซียงหนู 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 1 50 (98) 30 30 30 30 0 0 6 2 1 9 0
7 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 1 98 98 50 (98) 30 30 0 0 12 4 2 18 0
8 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 1 50 (60) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
9 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 1 50 (90) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
10 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 1 50 (90) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
11 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 1 50 (70) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
18 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 1 50 (80) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
19 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ    1-25   26-50   51-66                          
  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน