ประกาศ
        เรี่อง  การส่งแบบทดสอบ
         1. ใช้กับแบบทดสอบ 1-5 และ 6 วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
         2. ใช้กับแบบทดสอบ 1B-6 และ 7 วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
         3. ให้ใช้เครื่องสแกนเนอร์ สแกนเต็มแผ่นครบทุกหน้า ทุกตอน และต้องชัดเจน ไม่กลับหัว หรือตะแคง ไฟล์แบบ pdf
         4. ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ ทุกไฟล์ ดังนี้
             วิชา_เลขประจำตัว_กลุ่ม_แบบทดสอบที่_หน้า
                 เช่น วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กความถี่สูง (hfre)
                 IMG_20190125.pdf เปลี่ยนเป็น hfre_6131050000_1_1B_1.pdf ครบทุกหน้า ทำการบีบอัดเป็นไฟล์เดียว
             วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (electric)
                 IMG_20190125.pdf เปลี่ยนเป็น electric_6131050000_1_1_1.pdf ครบทุกหน้า ทำการบีบอัดเป็นไฟล์เดียว
         5. ส่งผ่าน email : damkorat2506@gmail.com โดยการแนบไฟล์เท่านั้น (นามสกุล .rar, .zip) สูงสุด (20 MB) ห้ามแชร์ไดรฟ์ เป็นอันขาด
                                     damkorat2506@yahoo.com
                                     damkorat2506@hotmail.com
  ยกเลิกการใช้
         6. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
         ***** ก่อนส่งแบบทดสอบต้องกรอกคำตอบบนเว็บไซต์ ให้ครบทุกแบบทดสอบ โดยคำตอบมีอายุ 5 วัน
   1 นักศึกษา ปวส. 1 กลุ่ม 1-2 และ กลุ่ม 9-10 วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (ปีการศึกษา 2561) ให้ปฏิบัติต่อไปนี้

    - แบบฝึกหัดที่ 1-5 ต้องส่งเสร็จก่อน 8 ก.พ. 2561 เวลา 17:00 น.
    - ใบคำถามแบบทดสอบที่ 1-5 ต้องส่งเสร็จก่อน 8 ก.พ. 2561 เวลา 17:00 น.
    - ใบคำถามแบบทดสอบที่ 6 ต้องส่งเสร็จก่อน 15 ก.พ. 2561 เวลา 17:00 น.

   2 ปิดเว็บไซต์ 18 ก.พ. 2561 เวลา 9:00 น.
1 6131050000  นายทองมั่น  ขยันเรียน 0 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
2 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 1 90 55 55 55 55 0 0 12 32 16 60 2
3 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 1 98 98 98 55 55 0 0 16 38 17 71 3
4 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 1 98 55 55 55 55 0 0 12 32 16 60 2
5 6131050004  นายณัฐ​พล​  เซียงหนู 1 98 50 50 50 50 0 0 11 32 16 59 1.5
6 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 1 98 98 98 98 98 0 0 19 39 18 76 3.5
7 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 1 98 98 98 98 98 60 12 19 39 18 88 4
8 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 1 98 50 50 50 98 0 0 13 37 17 67 2.5
9 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 1 98 55 98 54 54 0 0 14 32 16 62 2
10 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 1 98 98 55 54 55 0 0 14 32 16 62 2
11 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 1 98 98 55 55 55 0 0 14 32 16 62 2
12 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 1 98 55 55 55 55 0 0 12 36 16 64 2
13 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 1 98 98 98 98 55 0 0 17 38 18 73 3
14 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 1 98 50 50 50 50 0 0 11 32 16 59 1.5
15 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 1 98 98 98 55 55 5 1 16 38 17 72 3
16 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 1 98 50 50 50 50 0 0 11 36 16 63 2
17 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 1 98 98 55 55 55 0 0 14 37 17 68 2.5
18 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 1 98 98 55 55 55 0 0 14 37 17 68 2.5
19 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 1 30 30 30 30 30 0 0 6 2 7 15 0
20 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 1 98 50 50 50 50 0 0 11 32 16 59 1.5
21 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 1 98 55 55 55 55 0 0 12 32 16 60 2
22 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 2 30 30 30 30 30 0 0 6 30 14 50 1
23 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 2 98 50 50 50 50 0 0 11 32 16 59 1.5
24 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 2 98 50 50 50 50 0 0 11 36 16 63 2
25 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 2 98 55 55 55 55 0 0 12 36 16 64 2

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ    1-25   26-50   51-66                          
  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน