TRORATAD.NET ยินดีต้อนรับ
    - ให้นักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม กลุ่ม 9 ทุกคน ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน เมื่อลงสำเร็จจะปรากฏชื่อในทะเบียนของวิชาเครื่องรับโทรทัศน์


         ขอให้โชคดี

1 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 9 47 93 93 94 98 86 94 98 98 97 98 23   (1) 2   (2) 13 35 16 66 2.5
2 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 9 98 98 96 94 97 97 91 98 94 94 98 57   (2) 3   (2) 16 35 17 71 3
3 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 9 46 97 94 90 90 90 98 98 98 97 98 33   (2) 0   (0) 14 35 16 65 2.5
4 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 9 88 90 89 87 92 91 93 79 86 67 94 0   (1) 0   (0) 11 35 16 62 2
5 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 9 98 91 91 98 84 84 98 98 91 97 98 97   (2) 15   (1) 18 35 17 85 4
6 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 9 96 94 87 94 97 88 84 87 86 15 98 0   (1) 0   (2) 10 35 16 61 2
7 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 9 97 98 89 98 98 97 96 98 91 98 98 98   (2) 15   (1) 19 35 17 86 4
8 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 9 84 84 79 82 77 88 90 79 90 72 87 57   (2) 13   (1) 14 35 17 79 3.5
9 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 9 95 93 87 92 92 88 91 98 92 98 98 98   (2) 18   (1) 18 35 17 88 4
10 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 9 82 54 52 57 24 14 19 12 16 15 9 10   (2) 18   (1) 4 35 15 72 3
11 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 9 93 95 93 98 97 88 98 98 94 98 92 98   (2) 18   (1) 19 35 17 89 4
12 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 9 93 96 97 98 92 86 98 97 98 98 94 98   (2) 18   (1) 19 35 17 89 4
13 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 9 96 95 85 90 98 94 96 97 94 90 98 95   (2) 16   (1) 18 35 17 86 4
14 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 9 95 93 85 98 94 88 86 98 88 98 98 98   (2) 14   (2) 18 35 17 84 4
15 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 9 97 98 88 92 98 82 91 92 94 98 98 98   (2) 18   (1) 19 35 17 89 4
16 6131050120  นายอุบลวัลย์  นันทไชศรี 9 83 46 92 94 98 98 96 70 87 7 90 38   (2) 0   (1) 12 35 16 63 2
17 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 9 50 91 91 90 97 97 98 97 98 98 98 19   (1) 0   (2) 13 35 16 64 2

  ความก้าวหน้าของผลการเรียน ลำดับ    1-17                              
  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด
  ความก้าวหน้าของผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงใบงาน