1 1 5731050107  นายณัฐวุฒิ  หอสูงเนิน 239 88 4
2 1 5731050119  นายสุรศักดิ์  ออกมา 149 85 4
3 1 5731050110  นายธีรพงษ์  ไทยสันเทียะ 252 84 4
4 1 5731050104  นายเจตพล  มัคสมาน 278 83 4
5 1 5731050106  นายณัฐวุฒิ  บุระ 224 83 4
6 1 5731050108  นายธนพงศ์  กลีบเมฆ 164 83 4
7 1 5731050112  นายภานุพงษ์  ใจงูเหลือม 182 82 4
8 1 5731050111  นายปฏิพันธ์  แสงรัตน์ 173 76 3.5
9 1 5731050103  นายจักรกฤษณ์  สุวรรณลักษณ์ 235 76 3.5
10 1 5731050115  นายศิวัช  สิงห์สุวรรณ 120 73 3
11 1 5731050117  นายสุทธิพงษ์  สุนา 56 73 3
12 1 5731050114  นายวรุตม์  พิรักษา 148 72 3
13 1 5731050105  นายชัยธวัช  เตะประโคน 202 68 2.5
14 1 5731050101  นายกฤษฎา  แช่มกิ่ง 251 68 2.5
15 1 5731050113  นายราเชน  จงสูงเนิน 143 56 1.5
16 2 5731050122  นางสาวกรรณิการ์  นพรัตน์ 286 80 4
17 2 5731050126  นายณัฐพงศ์  จันทองแท้ 112 74 3
18 2 5731050121  นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก 165 72 3
19 2 5731050129  นายธนาเดช  ชุ่มเมืองปัก 165 70 3
20 2 5731050132  นางสาวเบญจมาส  มิ่งขวัญ 119 66 2.5
21 2 5731050133  นายพีรพล  หมายไร่กลาง 93 63 2
22 2 5731050130  นายธรรมศาตร์  ชุ่มตะคบ 50 61 2
23 2 5731050136  นายรุ่งนิรันดร์  จินดารัตน์ 248 58 1.5
24 2 5731050128  นายธนชัย  ด่านนอก 212 58 1.5
25 2 5731050138  นายวีระชัย  บุญมีป้อม 56 54 1
26 2 5731050137  นายวชิรวิทย์  ดอกแขมกลาง 50 52 1
27 3 5731050145  นายธนาวุฒิ  แก้วพุฒ 49 53 1
28 3 5731050156  นายเมธัส  คันธา 186 51 1
29 3 5731050140  นายเกียรติศักดิ์  จันพะเนาว์ 49 51 1
30 3 5731050148  นางสาวนิวลี  อุดมโภชน์ 49 50 1
31 3 5731050157  นายวิรัตน์  หอมหวล 49 50 1
32 3 5731050144  นายธนวัต  มบขุนทด 49 50 1
33 3 5731050152  นางสาวเบญจพร  กองทองหลาง 49 50 1
34 3 5731050149  นางสาวเนติญา  คลองกลาง 49 50 1
35 3 5731050143  นายนายเทอดศักดิ์  แพรวกลาง 49 50 1
36 5 5731050176  นายสุรศักดิ์  ใกล้กลาง 254 87 4
37 5 5731050174  นางสาวแววตา  การบุรุษ 342 85 4
38 5 5731050177  นายอมรเทพฤทธิ์  ดีด้วยชาติ 279 84 4
39 5 5731050163  นางสาวณัฐณิชา  เฮฮา 249 83 4
40 5 5731050175  นางสาวศิริพร  พูนศรี 284 83 4
41 5 5731050173  นายวุฒิพงษ์  นอกตาจั่น 156 66 2.5
42 5 5731050169  นายพงษ์ทร  หาดทราย 141 65 2.5
43 5 5731050170  นายพัฒนพงศ์  ด่านกระโทก 261 63 2
44 5 5731050166  นายณัฐิวุฒิ  ปุ้มกระโทก 159 60 2
45 5 5731050164  นายณัฐพล  จิตนา 120 54 1
46 5 5731050165  นายณัฐวัตร  อุตมาเครื่อง 49 50 1
47 6 5731050190  นางสาวสุนิษา  จงเพิ่มกลาง 218 84 4
48 6 5731050179  นายจักราวุธ  โนใหม่ 262 69 2.5
49 6 5731050270  นายนายธีรวุฒิ  เครือทอง 415 65 2.5
50 6 5731050191  นายสุมัชชา  สมัญญา 56 50 1
51 6 5731050183  นายธีรพันธ์  อารีหนู 49 50 1
52 6 5731050187  นายวสันต์  ประโพธิง 49 50 1
53 6 5731050181  นายธรรมศาสตร์  เกี้ยงเกลา 49 50 1
54 6 5731050189  นายสิทธิชัย  รุณราช 84 50 1
55 7 5731050210  นายอิสระพงษ์  เฝ้าทรัพย์ 293 86 4
56 7 5731050208  นายสิทธิพงษ์  สอนกล้า 205 84 4
57 7 5731050203  นายพรเทพ  เพ็งมะเริง 178 84 4
58 7 5731050206  นางสาววัตถาภรณ์  ศรีพยอม 279 82 4
59 7 5731050205  นางสาววลัยลักษณ์  พาโคกกรวด 195 82 4
60 7 5731050202  นายพงศธร  ผ่องโสภา 217 82 4
61 7 5731050199  นายณัฐพงษ์  พรมย่วน 215 81 4
62 7 5731050195  นายไกรสร  คชรอด 194 80 4
63 7 5731050209  นายแสนภูมิ  คมพุดซา 202 78 3.5
64 7 5731050200  นายปติณัฐ  แซ่เตียว 128 78 3.5
65 7 5731050194  นายกฤษณะ  นันขุนทด 182 77 3.5
66 7 5731050204  นายภิญญา  ฉัตรบุณธรรม 244 75 3.5
67 7 5731050197  นายจำนงค์  รอดวินิจ 137 75 3.5
68 7 5731050196  นายจักรกฤษณ์  กฤษณะสุวรรณ 119 72 3
69 7 5731050272  นายภรต  อาลัยวงษ์ 118 69 2.5
70 7 5731050193  นายกรณ์สกล  นนท์นาม 82 68 2.5
71 7 5731050201  นายปิยทัศน์  อินทรัสมี 200 66 2.5
72 7 5731050207  นายสายชล  เนาขุนทด 70 51 1
73 8 5731050217  นายนิวัตน์  ภาษี 188 83 4
74 8 5731050215  นายธีรเทพ  พันธ์สระน้อย 176 81 4
75 8 5731050225  นายไวกูณฐ์  ปิยะ 210 81 4
76 8 5731050271  นายวิวัฒน์  ดัดถุยาวัตร 172 79 3.5
77 8 5731050214  นายธนากร  เกนชัยภูมิ 167 79 3.5
78 8 5731050212  นายณัฐวุฒิ  หริ่งสำโรง 205 79 3.5
79 8 5731050222  นายภาณุวัฒน์  กายเมืองปัก 133 79 3.5
80 8 5731050228  นายอลงกรณ์  อาชญาเมือง 185 78 3.5
81 8 5731050216  นายธีรพงศ์  นันสี 150 77 3.5
82 8 5731050223  นายวรวัฒน์  เผือกคำ 140 73 3
83 8 5731050213  นายทศพล  กลอยพรมราช 219 73 3
84 8 5731050224  นายวุฒิพงศ์  รัตนรส 107 73 3
85 8 5731050218  นายพงษ์สิทธิ์  ศิลปรุ 192 73 3
86 8 5731050227  นายอดิศักดิ์  เปลื้องกลาง 143 71 3
87 8 5731050221  นายไพสิฐ  ชำนาญในเมือง 159 70 3
88 8 5731050220  นายพัฒนพงศ์  พวงกระโทก 118 70 3
89 8 5731050211  นายฐานันดร  สงขำ 239 67 2.5
90 9 5731050246  นายอัศวิน  แพปรุ 116 57 1.5
91 9 5731050269  นายจักรกฤษณ์  ธรรมดอน 115 52 1
92 9 5731050241  นายสุภัทร  บุญเต็ม 119 52 1
93 9 5731050242  นายสุริยา  มาหมั่น 105 51 1
94 9 5731050231  นายณรงค์ศักดิ์  วณิชาชีวะ 108 51 1
95 9 5731050237  นายวิชิต  พูลสวัสดิ์ 106 50 1
96 9 5731050234  นายณัฐพงษ์  พึ่งสระน้อย 105 50 1
97 9 5731050230  นายจิรายุส  แววโคกสูง 105 50 1
98 9 5731050233  นายณัฐดม  พรหมอิสาณ 107 50 1
99 9 5731050245  นายอัฐธพงษ์  จงเรียนกลาง 123 50 1
100 9 5731050239  นายสมนึก  คุ้มกลาง 103 50 1
101 9 5731050240  นายสราวุฒิ  วัชระนุกูล 115 50 1
102 9 5731050236  นายปราชญา  ตามเมืองปัก 105 50 1
103 9 5731050238  นายศุภชัย  กอมกิ่ง 102 50 1
104 9 5731050244  นายอมรเทพ  เกตกลางดอน 102 50 1
105 9 5731050232  นางสาวณัฏฐณิชา  เยี่ยมสูงเนิน 102 50 1
106 11 5731050267  นายอภิชาติ  มุ้ยกระโทก 137 71 3
107 11 5731050250  นายจักรกฤษ  ใจเย็น 173 68 2.5
108 11 5731050266  นายอนุพงศ์  หึกขุนทด 56 66 2.5
109 11 5731050253  นายณภัทร  วนสันเทียะ 61 65 2.5
110 11 5731050265  นายสิปปนนท์  พลเยี่ยม 121 63 2
111 11 5731050254  นายณัฐพล  ล่ามกระโทก 149 60 2
112 11 5731050248  นายกิตติศักดิ์  เมื่อยกระโทก 56 57 1.5
113 11 5731050257  นายนครินทร์  ศรีดำรงค์ 57 56 1.5
114 11 5731050260  นายวรรณรัตน์  บานโพธิ์ 84 56 1.5
115 11 5731050264  นายสันติภาพ  ดวงศรี 56 52 1
116 11 5731050258  นายนัทธพงศ์  ซ้ายสุข 57 50 1
117 11 5731050263  นายสันต์ธีร์  กรรณโสภา 65 50 1
118 11 5731050256  นายธีรดช  จุลมะเริง 63 50 1
119 11 5731050249  นางสาวกุลธิดา  พิมพ์ประเสริฐ 56 50 1
120 11 5731050251  นายเจตสรินทร์  เลียบสันเทียะ 57 50 1
121 11 5731050252  นายญาณณวรุฒน์  ประเสริฐนุสนธิ์ 57 50 1
122 13 5631050031  นางสาวสุภาวดี  ศรีนนท์ 431 89 4
123 13 5631050022  นางสาวราตรี  เดิมสันเทียะ 184 87 4
124 13 5631050010  นางสาวดลณดา  ระเริงรัมย์ 231 74 3
125 13 5631050029  นายสุบล  ครีบผา 224 73 3
126 13 5631050014  นางสาวนิตยา  เหมือนมาตย์ 260 73 3
127 13 5631050021  นางสาวรัศมี  สายแสน 162 70 3
128 13 5631050026  นางสาวสกุณี  พุทธายะ 209 69 2.5
129 13 5631050023  นางสาวลักขณา  นำสันเทียะ 188 68 2.5
130 13 5631050016  นายประสิทธิ์พร  จงสงวนกลาง 219 67 2.5
131 13 5631050005  นายจักรวรรดิ  พงศ์พยัคฆา 221 66 2.5
132 13 5631050020  นายยงยุทธ  ปกสันเทียะ 120 64 2
133 13 5631050004  นางสาวขนิษฐา  เจริญรัมย์ 229 63 2
134 13 5631050017  นายปรีชา  ยอดไธสง 184 62 2
135 13 5631050013  นางสาวนารีรัตน์  อินทร์สูงเนิน 153 62 2
136 13 5631050028  นายศิริวัฒน์  ไชยโสดา 374 62 2
137 13 5631050030  นายสุพจน์  ชนะภักดิ์ 115 61 2
138 13 5631050007  นางสาวจันทิมา  ทองวิจิตร์ 202 57 1.5
139 13 5631050009  นางสาวณัฏฐกฤตา  ศิริเมฆา 208 56 1.5
140 13 5631050019  นางสาวแพรทอง  ปักกะโถ 144 55 1.5
141 13 5631050003  นางสาวกิ่งแก้ว  ขันฮุม 168 53 1
142 13 5631050011  นายเทวา  เทียนขุนทด 82 52 1
143 13 5631050018  นายพิชิทร์  ชำนิสาร 93 52 1
144 13 5631050002  นางสาวกลอยใจ  อุตสาหการ 203 50 1
145 14 5631050044  นางสาวลัดดา  สีดาคำ 235 87 4
146 14 5631050038  นางสาวดอกไม้  วิหกโต 175 78 3.5
147 14 5631050049  นางสาววิภาพร  โปร่งสันเทียะ 70 72 3
148 14 5631050059  นางสาวอภิสรา  ทวีเลิศ 175 66 2.5
149 14 5631050053  นางสาวสกาวรัตน์  บุญมี 104 62 2
150 14 5631050052  นางสาวศรีวิไล  สมพร 205 61 2
151 14 5631050060  นายอภิสิทธิ์  กุลเกล้า 145 59 1.5
152 14 5631050046  นางสาววรรณรดา  รักบุญ 174 59 1.5
153 14 5631050063  นางสาวอุษา  ชูสูงเนิน 88 59 1.5
154 14 5631050047  นายวรรณศักดิ์  วันมา 89 58 1.5
155 14 5631050035  นายชัชวาล  ใจสูงเนิน 63 50 1
156 14 5631050051  นายวิวัฒน์  งอนสันเทียะ 60 50 1
157 14 5631050034  นายชรินทร์  จ่นกลาง 70 50 1
158 14 5631050054  นางสาวสุดใจ  วงษาราช 88 50 1
159 14 5631050061  นางสาวอรฤดี  เมิดสูงเนิน 95 50 1
160 14 5631050056  นายสุพจน์  แผลติตะ 103 50 1
161 15 5631050073  นางสาวปรียานุช  ภู่จันทึก 168 89 4
162 15 5631050084  นางสาวสุกัญญา  ทาระกลาง 172 88 4
163 15 5631050088  นายเอกพล  สีหา 189 77 3.5
164 15 5631050064  นางสาวกมลวรรณ  ชังเรือง 102 76 3.5
165 15 5631050069  นางสาวเจนจิรา  สุนทรกรรณ์ 89 70 3
166 15 5631050071  นางสาวธีรพร  สูญรอด 73 69 2.5
167 15 5631050068  นางสาวจินตนา  ดวงมณี 90 64 2
168 15 5631050079  นางสาวมธุรส  สิงห์จารย์ 78 62 2
169 15 5631050086  นางสาวเสาวภา  ไขรัมย์ 79 62 2
170 15 5631050070  นางสาวดัชนี  ศรีสุภา 73 61 2
171 15 5631050066  นางสาวขวัญชนก  พิมพา 77 60 2
172 15 5631050082  นางสาววาสนา  สำราญกลาง 74 55 1.5
173 15 5631050083  นายสิงหชัย  โมลาสิน 70 52 1
174 15 5631050075  นางสาวพนิดา  เกรัมย์ 75 50 1
175 15 5631050077  นางสาวภาวิกา  ทองคำ 63 50 1
176 15 5631050076  นางสาวพรทิพย์  ตะนัยศรี 50 50 1
177 15 5631050067  นายจรัญ  ตรีภักดิ์ 64 50 1
178 15 5631050042  นางสาวประภาพร  เจียรกลาง 49 50 1