1 1 5831050001  นายโยธิน  สุขสมเขตร์ 16 78 3.5
2 1 5831050002  นายสิทธิโชค  แก้วใส 23 70 3
3 1 5831050003  นายชนาภัทร  จุฑามะณี 44 75 3.5
4 1 5831050004  นายจิรวัฒน์  พรตะคุ 22 84 4
5 1 5831050005  นายภาสกร  สินค้า 17 65 2.5
6 1 5831050006  นายยงยุทธ์  ข่วนกระโทก 40 79 3.5
7 1 5831050007  นางสาวพิมพา  สายัญ 31 69 2.5
8 1 5831050008  นายณัฐวัฒน์  โจทย์กระโทก 21 80 4
9 1 5831050009  นายสมรักษ์  ทองอ่อน 11 56 1.5
10 1 5831050011  นายสุวัฒน์  เกิดกำบท 26 67 2.5
11 1 5831050012  นายพงษ์สิทธิ์  ขุมทอง 17 62 2
12 1 5831050013  นางสาวณัฐกาญจน์  โสรเสริฐ 35 74 3
13 1 5831050014  นายเกริกฤทธิ์  มุ่งแฝงกลาง 20 82 4
14 1 5831050015  นายหยกเพชร  พันพานิช 18 90 4
15 2 5831050018  นายสุขวัฒนา  คำกอง 27 66 2.5
16 2 5831050019  นางสาวสุดารัตน์  สันกลาง 10 55 1.5
17 2 5831050020  นายธนวัฒน์  พยนต์เลิศ 13 60 2
18 2 5831050021  นายขจรศักดิ์  ปะโยทะกา 17 70 3
19 2 5831050025  นายวันชาติ  เพ็งภา 27 64 2
20 2 5831050026  นายทศพร  อาลัยวงษ์ 21 67 2.5
21 2 5831050027  นายนิวัฒน์  จตุรวงค์ 17 61 2
22 2 5831050029  นายธราวุธ  ชัยศรี 21 71 3
23 2 5831050030  นางสาวชลิตรา  เจริญตะคุ 17 85 4
24 2 5831050032  นายรัตนวัฒน์  หอมแพงไว้ 28 64 2
25 2 5831050033  นายปวริศ  ผิวกลาง 16 55 1.5
26 3 5831190001  นางสาวปนัดดา  เวชพุดซา 37 62 2
27 3 5831190002  นางสาวธิดารัตน์  เดชสูงเนิน 34 68 2.5
28 3 5831190003  นายสุริยะ  สวาดดี 4 61 2
29 3 5831190004  นางสาวอัญชลา  ไกรพล 11 56 1.5
30 3 5831190005  นายสมพร  ดูชัยรัมย์ 7 58 1.5
31 3 5831190006  นายนันทวัช  โงสันเทียะ 2 59 1.5
32 3 5831190007  นายชาติชาย  พลจังหรีด 2 56 1.5
33 3 5831190008  นายกิตติพงษ์  งามพิมาย 39 57 1.5
34 3 5831190009  นายณัฐวุฒิ  ชูเนตร 7 57 1.5
35 3 5831190012  นางสาวสิริเนตร  พิมชัย 12 58 1.5
36 3 5831190013  นายทัพพสาร  แทวกระโทก 16 58 1.5
37 3 5831190014  นายณัฐพล  คดพะเนาว์ 1 59 1.5
38 3 5831190015  นายอภิเชษฐ์  ดือขุนทด 18 57 1.5
39 4 5831190018  นายณัฐวัฒน์  เปียสูงเนิน 16 66 2.5
40 4 5831190021  นายอนันตชัย  เกษชัย 16 59 1.5
41 4 5831190022  นายกิตติวัฒน์  พิมพ์กิตติวัฒน์ 34 55 1.5
42 4 5831190023  นายณัฐพงค์  สาดสูงเนิน 15 59 1.5
43 4 5831190025  นายนราธิป  จุมพลมา 8 59 1.5
44 4 5831190026  นายเกียรติศักดิ์  แก้วระหัน 12 55 1.5
45 4 5831190030  นายกฤษดา  ทองภูบาล 9 58 1.5
46 7 5831050035  นายธนโชติ  ตอมพุดซา 5 60 2
47 7 5831050036  นายเสริมศาสตร์  กำแหง 29 63 2
48 7 5831050037  นายบุรุษ  ลันขุนทด 17 58 1.5
49 7 5831050038  นายชัยวัฒน์  บัวถา 9 61 2
50 7 5831050039  นายศิลา  อ้นระกำน้อย 17 62 2
51 7 5831050040  นายนนทวัฒน์  สินนอก 1 58 1.5
52 7 5831050041  นายสุวัจน์  เชิงชัยภูมิ 15 56 1.5
53 7 5831050042  นายพงษ์ศักดิ์  หวลสันเทียะ 2 60 2
54 7 5831050043  นายภาณุวัฒน์  มิลดอน 28 58 1.5
55 7 5831050044  นางสาวสิริยากร  มะโนชาติ 13 58 1.5
56 7 5831050045  นายปริญญา  บุญแท้ 32 75 3.5
57 7 5831050046  นายวโรดม  ไชยอุดม 2 58 1.5
58 7 5831050047  นายพีระวุฒิ  ช่องชะงัก 91 75 3.5
59 7 5831050048  นายพีรวิชญ์  จันทร์ทิพย์ 22 56 1.5
60 7 5831050049  นายอัศนี  เนียมฤทธิ์ 5 55 1.5
61 7 5831050051  นายชิษณุพงษ์  คุ้มพงษ์ 6 56 1.5
62 7 5831050052  นายสุวัจน์  ตัดพุดซา 6 57 1.5
63 7 5831050053  นายพิชญุฒม์  กัลยา 1 56 1.5
64 7 5831050054  นายคชสาร  รอดวินิจ 1 56 1.5
65 9 5831190031  นางสาวพัชรี  พลจันทึก 45 55 1.5
66 9 5831190032  นายวิศรุต  จูงกลาง 42 57 1.5
67 9 5831190033  นายบุญฤทธิ์  มวยมั่น 19 55 1.5
68 9 5831190037  นายลิขิต  กวงขุนทด 50 81 4
69 9 5831190038  นายกรวิทย์  สีหานู 1 58 1.5
70 9 5831190039  นายพรเทพ  กุดกลาง 160 87 4
71 9 5831190040  นายอภิเษก  ราชกรี 4 57 1.5
72 9 5831190041  นายณัฐชล  พันธุ์ยาง 16 57 1.5
73 9 5831190042  นางสาวนันทิพร  สิงหะแสนยาพงษ์ 11 57 1.5
74 9 5831190044  นายนพรัตน์  สวนกลาง 8 55 1.5
75 9 5831190045  นายปฏิภาณ  พรจะโป๊ะ 176 65 2.5
76 9 5831190046  นายภัทรชนน  พูลสวัสดิ์ 5 60 2
77 9 5831190047  นายธนพนธ์  เคยพุดซา 9 60 2
78 10 5831190048  นายสุรศักดิ์  เห็งพุดซา 22 57 1.5
79 10 5831190049  นายวิทยากร  ปุมสันเทียะ 1 57 1.5
80 10 5831190050  นายพันธกานต์  โพนทองหลาง 3 58 1.5
81 10 5831190051  นายพัฒนา  ขุนแก้ว 4 58 1.5
82 10 5831190052  นายศักดา  การบรรจง 23 57 1.5
83 10 5831190053  นายไพศาล  เขาโคกกรวด 1 61 2
84 10 5831190054  นายเสฏฐพล  ช่องงาม 30 57 1.5
85 10 5831190055  นายธนพล  ทองคลี่ 25 55 1.5
86 10 5831190056  นายธิติการย์  งีสันเทียะ 69 63 2
87 10 5831190057  นางสาวณัฐกฤตา  พิมปรุ 60 59 1.5
88 10 5831190058  นายพิชญ์ขาญ  ธีรนรเศรษฐ์ 1 1 0
89 10 5831190059  นายพงศธร  สังทับ 219 84 4
90 10 5831190061  นายทวีชัย  มุ่งดี 8 55 1.5
91 10 5831190062  นายธนกร  ชูตินันท์ 1 57 1.5
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด