1 1 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 26 63 2
2 1 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 29 67 2.5
3 1 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 17 63 2
4 1 6131050004  นายณัฐพล  เซียงหนู 14 59 1.5
5 1 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 13 76 3.5
6 1 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 22 90 4
7 1 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 27 69 2.5
8 1 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 21 61 2
9 1 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 16 68 2.5
10 1 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 16 66 2.5
11 1 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 7 60 2
12 1 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 12 63 2
13 1 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 12 56 1.5
14 1 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 23 68 2.5
15 1 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 21 66 2.5
16 1 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 20 64 2
17 1 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 24 63 2
18 1 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 0 15 0
19 1 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 16 62 2
20 1 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 16 62 2
21 2 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 0 50 1
22 2 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 8 62 2
23 2 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 11 56 1.5
24 2 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 39 74 3
25 2 6131050039  นายชานน  ผิวโชติ 22 63 2
26 2 6131050040  นางสาวณัฐริกา  ชาเคน 7 62 2
27 2 6131050041  นายธนากร  ษรสุข 0 15 0
28 2 6131050042  นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช 4 54 1
29 2 6131050043  นายธรรมธร  ทามแก้ว 8 56 1.5
30 2 6131050044  นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ 0 50 1
31 2 6131050045  นายปฏิภาณ  ขันขาว 8 76 3.5
32 2 6131050046  นายพงศ์ภัค  สาธร 27 66 2.5
33 2 6131050047  นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด 0 50 1
34 2 6131050048  นายรัฐศาสตร์  พรมไพร 11 56 1.5
35 2 6131050049  นายวันชนะ  มุ่งดี 8 56 1.5
36 2 6131050051  นายศิวกร  พรสันเทียะ 0 50 1
37 2 6131050053  นางสาวอธิติยา  พลระพา 7 59 1.5
38 2 6131050054  นายอมร  เทียมกระโทก 8 56 1.5
39 7 6131050058  นายกฤษณะ  บุตตะ 44 57 1.5
40 7 6131050059  นายณรงค์ธรรม  เพชรน้ำค้าง 21 61 2
41 7 6131050060  นายทรงยศ  นิตย์ใหม่ 35 66 2.5
42 7 6131050062  นายทินภัทร  ค่ำกลาง 15 57 1.5
43 7 6131050063  นายธนพล  ล้อมสระน้อย 202 91 4
44 7 6131050064  นายธนพล  รอดกลาง 6 50 1
45 7 6131050065  นางสาวธนัญญา  นวมโคกสูง 6 57 1.5
46 7 6131050066  นางสาวธินดารัตน์  ทิศกระโทก 273 89 4
47 7 6131050067  นายพงศกร  แนขุนทด 11 60 2
48 7 6131050068  นางสาวพรนิภา  วชิมาเภท 169 81 4
49 7 6131050069  นายภานุพงษ์  ปัดกอง 25 66 2.5
50 7 6131050070  นางสาวลัดดาวรรณ  ปักกาโร 148 86 4
51 7 6131050071  นายวิทวัส  ปุ่นโพธิ์ 44 60 2
52 7 6131050072  นายสหัสวรรษ  เลิศรัศมีโรจน์ 27 61 2
53 7 6131050073  นายสุทิวัส  บุตรวงศ์นรา 64 85 4
54 7 6131050074  นางสาวสุรีย์พร  ดวงชนิตย์ 313 84 4
55 7 6131050076  นายอภิวัฒน์  สอนโพนงาม 14 61 2
56 7 6131050077  นายอมรชัย  สุทธลักษณ์ 21 61 2
57 7 6131050078  นายเกริกพล  เปราะกระโทก 37 66 2.5
58 8 6131050079  นายกิตติศักดิ์  สลุงใหญ่ 45 66 2.5
59 8 6131050080  นายกีรติ  เจนปรุ 61 66 2.5
60 8 6131050082  นายชินวัตร  อ่ำรอด 63 66 2.5
61 8 6131050083  นายณัฐกิตติ์  ประทุม 0 15 0
62 8 6131050084  นายธีรวัฒน์  ขันตี 103 66 2.5
63 8 6131050085  นายธีระพงศ์  ปานทอง 26 76 3.5
64 8 6131050086  นายนนธกานต์  พรมเสนา 0 15 0
65 8 6131050087  นายประสิทธิชัย  แขสันเทียะ 47 63 2
66 8 6131050088  นายพงศธร  ด่านลัมจาก 16 61 2
67 8 6131050090  นายพีรศักดิ์  พุ่มทอง 0 15 0
68 8 6131050091  นายภาณุเดช  ชอบสว่าง 19 61 2
69 8 6131050092  นายภูตะวัน  พงศภัคโยธิน 8 61 2
70 8 6131050093  นายรุ่งเจริญ  พิมอุบล 0 55 1.5
71 8 6131050095  นายศุภวิชญ์  อุกฤษ 8 57 1.5
72 8 6131050096  นายสมพงศ์  กุลเทพ 15 57 1.5
73 8 6131050097  นายสหรัฐ  รัตนฐานู 0 55 1.5
74 8 6131050098  นายสุทธิพงษ์  ไชยศรี 1 57 1.5
75 8 6131050099  นายอภิโชค  น้อมปัญญากุล 15 61 2
76 8 6131050100  นายเสกสรร  ผักไหม 1 15 0
77 9 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 8 53 1
78 9 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 10 62 2
79 9 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 18 62 2
80 9 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 11 56 1.5
81 9 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 10 62 2
82 9 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 17 56 1.5
83 9 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 9 56 1.5
84 9 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 28 56 1.5
85 9 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 19 63 2
86 9 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 3 52 1
87 9 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 4 52 1
88 9 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 14 61 2
89 9 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 17 56 1.5
90 9 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 10 76 3.5
91 9 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 14 56 1.5
92 9 6131050120  นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี 12 62 2
93 9 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 6 52 1
94 10 6131050023  นางสาวกณิกนันท์  แก้วเกิด 33 56 1.5
95 10 6131050024  นางสาวฐานิดา  ชัยไธสง 37 63 2
96 10 6131050025  นายธนพัฒน์  นิตย์กระโทกฟ 14 57 1.5
97 10 6131050027  นายปกรณ์  คูณกลาง 96 76 3.5
98 10 6131050028  นายพงศธร  ก้านสันเทียะ 28 62 2
99 10 6131050030  นายรัฐนันท์  จาติกุล 29 63 2
100 10 6131050031  นายวงศกร  วามะกัน 35 63 2
101 10 6131050032  นายวัชรพงษ์  สื่อสวน 73 68 2.5
102 10 6131050034  นางสาวศศิกานต์  สายเนตร 41 74 3
103 10 6131050123  นายสดายุ  หาขุนทด 21 69 2.5
104 11 6131190001  นายชนายุธท  ลาจันทึก 41 57 1.5
105 11 6131190002  นางสาวกนกวรรณ  นางวงค์ 10 76 3.5
106 11 6131190003  นายกิตติพัฒน์  ตุ้มจอหอ 6 55 1.5
107 11 6131190004  นายจิรพงศ์  ปัดธุลี 0 50 1
108 11 6131190005  นายชูศักดิ์  ฉลอมพงษ์ 13 55 1.5
109 11 6131190006  นายณัฐกมล  สว่างไสว 0 50 1
110 11 6131190007  นายตราภูมิ  ผลทวี 117 52 1
111 11 6131190008  นางสาวทัตติยา  ชื่นชัยภูมิ 10 55 1.5
112 11 6131190009  นายธนวัฒน์  ปิยะประดิษฐ์ 0 55 1.5
113 11 6131190011  นายภูวนาท  ขวานอก 0 50 1
114 11 6131190012  นางสาววรรณกานต์  สำราญ 87 57 1.5
115 11 6131190015  นายสงคราม  มาวขุนทด 2 55 1.5
116 11 6131190016  นายสหัสวรรษ  แสนงาม 2 50 1
117 11 6131190017  นายสิทธา  วงศา 3 55 1.5
118 11 6131190018  นายอนุวัฒน์  ป้อกระโทก 1 55 1.5
119 11 6131190019  นายอภิสิทธิ์  รอดกลาง 7 55 1.5
120 11 6131190020  นายอัมรินทร์  ผาดไธสง 0 50 1
121 11 6131190021  นายไกรสร  วงศ์เยาวรัตน์ 0 55 1.5
122 12 6131190023  นายชนาวุฒิ  พรหมมี 0 50 1
123 12 6131190024  นายณัฐกิตติ์  ดีนก 71 71 3
124 12 6131190025  นายธนาวุฒิ  เสือใจ 1 55 1.5
125 12 6131190026  นายธีรพงศ์  ไตรพิพัฒน์ 0 76 3.5
126 12 6131190027  นายภาคิน  กาญจนกาศ 13 55 1.5
127 12 6131190028  นายระพีพัฒน์  แยกโคกสูง 0 55 1.5
128 12 6131190029  นายวิภู  คำแสง 1 55 1.5
129 12 6131190030  นายวีระพงษ์  ชุ่มลือ 2 50 1
130 12 6131190031  นายศุภกิจ  กระวีสายสุนทร 30 55 1.5
131 12 6131190032  นายศุภวิชญ์  มะเริงสิทธิ์ 0 55 1.5
132 12 6131190033  นายสามารถ  สร้อยหิน 3 50 1
133 12 6131190034  นายสุทธิพงษ์  วงจันทร์ 10 55 1.5
134 12 6131190035  นายเมธา  ขันธริโย 3 55 1.5
135 12 6131190036  นายโชติพงษ์  เลขะวัฒนะ 50 55 1.5
136 15 6031050151  นางสาวกนกพร  ฉินสูงเนิน 12 61 2
137 15 6031050153  นายคมสันต์  ขันทองดี 42 74 3
138 15 6031050154  นายจักรนรินทร์  พลชนะ 49 63 2
139 15 6031050158  นางสาวชนัฐกาน  ชัยช่วย 31 76 3.5
140 15 6031050159  นางสาวซีน  คุณซัว 8 61 2
141 15 6031050160  นางสาวทิพวรรณ  วงษ์อินทร์ 7 57 1.5
142 15 6031050161  นางสาวนภาพร  หงสกุล 1 55 1.5
143 15 6031050162  นางสาวนฤมล  จันพูล 31 69 2.5
144 15 6031050163  นางสาวปฏิมา  ขระสูงเนิน 17 63 2
145 15 6031050166  นางสาวพรสุดา  พักพวง 40 67 2.5
146 15 6031050167  นางสาวพัชรี  ฟอนโคกสูง 0 55 1.5
147 15 6031050168  นายพีรพล  สุดหล้า 26 76 3.5
148 15 6031050169  นายพุฒินันท์  สิทธิสูงเนิน 30 63 2
149 15 6031050170  นายภมรพันธ์  นพพลกรัง 26 76 3.5
150 15 6031050173  นางสาววาสนา  สาจันทร์ 52 69 2.5
151 15 6031050174  นางสาววิไลภรณ์  โหม่งสูงเนิน 48 70 3
152 15 6031050175  นายวีระวัติ  คำเกิ่ง 26 73 3
153 15 6031050176  นางสาวสมฤทัย  เวินขุนทด 36 69 2.5
154 15 6031050177  นางสาวสายพิณ  ขุมพลกรัง 31 76 3.5
155 15 6031050180  นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์ 7 61 2
156 15 6031050181  นางสาวอโณชา  มีกุศล 1 57 1.5
157 15 6031050183  นางสาวอัจฉรา  ณีสันเทียะ 18 61 2
158 15 6031050225  นางสาวอุษา  ถาวรสวัสดิ์ 24 63 2
159 15 6031050236  นายประฐม  ไวจันทึก 7 62 2
160 16 6031050179  นางสาวสุนิสา  ปราณีตพลกรัง 35 71 3
161 16 6031050186  นายกัมพล  คงบรรทัด 0 50 1
162 16 6031050187  นางสาวกานต์กมล  บรรเทา 26 76 3.5
163 16 6031050189  นายธซย  เพียรขุนทด 13 60 2
164 16 6031050190  นางสาวธิดารัตน์  ศรีสูงเนิน 75 77 3.5
165 16 6031050191  นางสาวบุญแสน  ทวีรัตน์ 77 82 4
166 16 6031050192  นางสาวบุ๋ม  พึ่งไพศาล 39 75 3.5
167 16 6031050193  นางสาวปรีดานันท์  แสนประกอบ 34 74 3
168 16 6031050194  นางสาวพรชิตา  ศรีศักดิ์นอก 27 76 3.5
169 16 6031050197  นางสาวจรนา  รมยาคม 88 77 3.5
170 16 6031050198  นางสาวละออ  รอดพันดุง 44 77 3.5
171 16 6031050199  นายวัชรพล  บุญประเสริฐ 0 50 1
172 16 6031050201  นางสาวสิริญญา  มังจันทึก 52 74 3
173 16 6031050203  นางสาวสุภาวดี  บาจันทึก 30 74 3
174 16 6031050204  นางสาวสุรีพร  นิลใหม่ 51 71 3
175 16 6031050205  นางสาวเสาวณีย์  เที่ยงวงค์ 48 71 3
176 16 6031050227  นางสาวมันทพร  ซึ่งเกษม 71 74 3
177 16 6031050228  นางสาวณัฐนันท์  บนสูงเนิน 14 63 2
178 16 6031050229  นางสาววริษรา  บุญแพง 60 77 3.5
179 16 6031050230  นายขวัญชัย  พงษ์เจริญ 18 76 3.5
180 16 6031050233  นางสาวปิยะพร  เกตุดี 55 77 3.5
181 17 6031050210  นางสาวทรายแก้ว  ตันสูงเนิน 44 76 3.5
182 17 6031050211  นายทศพร  ใจซื่อ 4 56 1.5
183 17 6031050212  นายธีรเทพ  เกษพยัคฆ์ 25 60 2
184 17 6031050213  นางสาวนริศรา  บัวหลวง 32 57 1.5
185 17 6031050214  นางสาวนฤมล  แก้วคชสาร 12 61 2
186 17 6031050215  นางสาวนิชาภัทร  ศรีประทุม 26 56 1.5
187 17 6031050216  นางสาวนิตยา  รากพุดซา 10 57 1.5
188 17 6031050217  นางสาวบุณยานุช  สุวรรณ์ 22 63 2
189 17 6031050218  นางสาวปัญชลี  พงษ์สุภา 58 71 3
190 17 6031050219  นายมนตรี  คงนุรัตน์ 10 55 1.5
191 17 6031050222  นางสาววิไล  สีมานอก 87 76 3.5
192 17 6031050223  นางสาวศันสนีย์  ขวัญดี 8 60 2
193 17 6031050224  นางสาวสุชานันท์  เบ้าแบบดี 11 62 2
194 17 6031050226  นายเอกชัย  แนมขุนทด 4 57 1.5
195 17 6031050231  นางสาวธรรมษร  กองทอง 8 67 2.5
196 17 6031050235  นางสาวสุธามาศ  เพ็งแจ่มศรี 10 68 2.5
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด