1 0 5731050240  นายทองมั่น  ขยันลอก 0 94 4
2 1 5731050101  นายกฤษฎา  แช่มกิ่ง 119 54 1
3 1 5731050103  นายจักรกฤษณ์  สุวรรณลักษณ์ 133 71 3
4 1 5731050104  นายเจตพล  มัคสาน 97 53 1
5 1 5731050105  นายชัยธวัช  เตะประโคน 147 69 2.5
6 1 5731050106  นายณัฐวุฒิ  บุระ 154 69 2.5
7 1 5731050107  นายณัฐวุฒิ  หอสูงเนิน 133 84 4
8 1 5731050108  นายธนพงศ์  กลีบเมฆ 112 70 3
9 1 5731050110  นายธีรพงษ์  ไทยสันเทียะ 238 76 3.5
10 1 5731050111  นายปฏิพันธ์  แสงรัตน์ 140 67 2.5
11 1 5731050112  นายภานุพงษ์  ใจงูเหลือม 84 73 3
12 1 5731050113  นายราเชน  จงสูงเนิน 154 53 1
13 1 5731050114  นายวรุตม์  พิรักษา 99 54 1
14 1 5731050115  นายศิวัช  สิงห์สุวรรณ 77 52 1
15 1 5731050117  นายสุทธิพงษ์  สุนา 77 50 1
16 1 5731050119  นายสุรศักดิ์  ออกมา 119 67 2.5
17 2 5731050121  นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก 105 63 2
18 2 5731050122  นางสาวกรรณิการ์  นพรัตน์ 203 71 3
19 2 5731050124  นายกิติมงคล  นากลาง 107 50 1
20 2 5731050126  นายณัฐพงศ์  จันทองแท้ 146 57 1.5
21 2 5731050127  นายณัฐพล  เดือนกลาง 84 54 1
22 2 5731050128  นายธนชัย  ด่านนอก 98 53 1
23 2 5731050129  นายธนาเดช  ชุ่มเมืองปัก 112 69 2.5
24 2 5731050130  นายธรรมศาสตร์  ชุ่มตะคบ 126 52 1
25 2 5731050132  นางสาวเบญจมาส  มิ่งขวัญ 166 53 1
26 2 5731050133  นายพีรพล  หมายไร่กลาง 126 39 0
27 2 5731050136  นายรุ่งนิรันดร์  จินดารัตน์ 140 62 2
28 2 5731050137  นายวชิรวิทย์  ดอกแขมกลาง 33 12 0
29 2 5731050138  นายวีระชัย  บุญมีป้อม 102 50 1
30 2 5731050139  นายอณุพงษ์  จารุบูรณ์ 13 9 0
31 3 5731050140  นายเกียรติศักดิ์  จันพะเนาว์ 95 28 0
32 3 5731050143  นายเทอดศักดิ์  แพรวกลาง 96 57 1.5
33 3 5731050144  นายธนวัต  มบขุนทด 93 53 1
34 3 5731050145  นายธนาวุฒิ  แก้วพุฒ 11 5 0
35 3 5731050146  นายนัทธวัฒน์  ภูพิศุทธิ์ 20 7 0
36 3 5731050147  นายนิรุตติ์  โพธิ์เกตุ 128 55 1.5
37 3 5731050148  นางสาวนิวลี  อุดมโภชน์ 105 50 1
38 3 5731050149  นางสาวเนติญา  คลองกลาง 84 26 0
39 3 5731050150  นายบัญชร  ศรีกรด 33 5 0
40 3 5731050152  นางสาวเบญจพร  กองทองหลาง 93 62 2
41 3 5731050153  นางสาวปภัสสร  กรรณิกากลาง 31 10 0
42 3 5731050155  นางสาวพรพนา  ศรีแสง 55 13 0
43 3 5731050156  นายเมธัส  คันธา 68 83 4
44 3 5731050157  นายวิรัตน์  หอมหวล 13 6 0
45 3 5731050159  นางสาวศุภากร  ชูทอง 86 53 1
46 3 5731050161  นายนายอธิวัฒน์  โชติกลาง 87 22 0
47 3 5731050162  นายอนุวัช  นันท์ขุนทด 79 23 0
48 5 5731050135  นายรณชัย  แววตา 7 2 0
49 5 5731050141  นายเกียรติศักดิ์  แสนสันเทียะ 39 36 0
50 5 5731050163  นางสาวณัฐณิชา  เฮฮา 144 85 4
51 5 5731050164  นายณัฐพล  จิตนา 98 84 4
52 5 5731050165  นายณัฐวัตร  อุตมาเครื่อง 88 79 3.5
53 5 5731050166  นายณัฐิวุฒิ  ปุ้มกระโทก 126 85 4
54 5 5731050169  นายพงษ์ทร  หาดทราย 163 53 1
55 5 5731050170  นายพัฒนพงศ์  ด่านกระโทก 172 75 3.5
56 5 5731050172  นายวิษณุ  ปทุมทอง 66 50 1
57 5 5731050173  นายวุฒิพงษ์  นอกตาจั่น 112 80 4
58 5 5731050174  นางสาวแววตา  การบุรุษ 221 84 4
59 5 5731050175  นางสาวศิริพร  พูนศรี 193 87 4
60 5 5731050176  นายสุรศักดิ์  ใกล้กลาง 132 85 4
61 5 5731050177  นายอมรเทพฤทธิ์  ดีด้วยชาติ 121 81 4
62 5 5731050273  นายภาวิต  เผินกระโทก 77 50 1
63 6 5731050154  นายประกฤษฎิ์  ปัทถาพงษ์ 88 79 3.5
64 6 5731050160  นายสิรวิชญ์  ตังตา 100 81 4
65 6 5731050178  นายกฤตเมธ  บุญชู 118 55 1.5
66 6 5731050179  นายจักราวุธ  โนใหม่ 140 50 1
67 6 5731050180  นายธนัท  ลือลาภ 100 82 4
68 6 5731050181  นายธรรมศาสตร์  เกี้ยงเกลา 65 50 1
69 6 5731050183  นายธีรพันธ์  อารีหนู 84 80 4
70 6 5731050184  นายไพโรจน์  กระแจะจวง 8 2 0
71 6 5731050186  นายภูบดี  แย้มโคกสูง 50 50 1
72 6 5731050187  นายวสันต์  ประโพธิง 61 50 1
73 6 5731050189  นายสิทธิชัย  รุณณาช 86 82 4
74 6 5731050190  นางสาวสุนิษา  จงเพิ่มกลาง 107 87 4
75 6 5731050191  นายสุมัชชา  สมัญญา 75 74 3
76 6 5731050270  นายธรีวุฒิ  เครือทอง 144 76 3.5
77 13 5731050001  นายกิตติศักดิ์  กว้างนอก 98 88 4
78 13 5731050002  นางสาวณภัทร  โยสูงเนิน 210 92 4
79 13 5731050003  นางสาวนันทนา  ชาแสงบง 152 83 4
80 13 5731050005  นางสาวเบญจพร  แก่นกระโทก 168 86 4
81 13 5731050006  นางสาวพรรณวิภา  อินธิสุทธ์ 238 86 4
82 13 5731050007  นายวิเชียร  พูนศรี 140 87 4
83 13 5731050008  นายวิริยะ  ทาจันทึก 119 89 4
84 13 5731050009  นายวุฒิชัย  หวัดสูงเนิน 107 86 4
85 13 5731050010  นางสาวศิรินันท์  ภาสดา 100 84 4
86 13 5731050011  นางสาวศิริพร  เถื่อนกลาง 84 84 4
87 13 5731050012  นางสาวศิริอาภา  รักไร่ 105 89 4
88 13 5731050013  นางสาวสุปราณี  สท้านธรณินทร์ 119 83 4
89 13 5731050015  นางสาวอุบล  ทองรส 132 82 4
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด