1 1 5831050001  นายโยธิน  สุขสมเขตร์ 91 89 4
2 1 5831050002  นายสิทธิโชค  แก้วใส 84 88 4
3 1 5831050003  นายชนาภัทร  จุฑามะณี 48 53 1
4 1 5831050004  นายจิรวัฒน์  พรตะคุ 112 89 4
5 1 5831050005  นายภาสกร  สินค้า 84 68 2.5
6 1 5831050006  นายยงยุทธ์  ข่วนกระโทก 91 89 4
7 1 5831050007  นางสาวพิมพา  สายัญ 91 89 4
8 1 5831050008  นายณัฐวัฒน์  โจทย์กระโทก 84 89 4
9 1 5831050009  นางสาวสมรักษ์  ทองอ่อน 98 66 2.5
10 1 5831050010  นางสาวอารีรัตน์  ตะเพียนทอง 78 62 2
11 1 5831050011  นายสุวัฒน์  เกิดกำบท 98 89 4
12 1 5831050012  นายพงษ์สิทธิ์  ขุมทอง 84 73 3
13 1 5831050013  นางสาวณัฐกาญจน์  โสรเสริฐ 91 88 4
14 1 5831050014  นายเกริกฤทธิ์  มุ่งแฝงกลาง 105 89 4
15 1 5831050015  นายหยกเพชร  พันพานิช 112 88 4
16 2 5831050018  นายสุขวัฒนา  คำกอง 91 88 4
17 2 5831050019  นางสาวสุดารัตน์  สันกลาง 91 84 4
18 2 5831050020  นายธนวัฒน์  พยนต์เลิศ 84 75 3.5
19 2 5831050021  นายขจรศักดิ์  ปะโยทะกา 91 85 4
20 2 5831050022  นายณัฐวุฒิ  กัณหาโยธี 72 64 2
21 2 5831050023  นางสาวพลอยไพลิน  เพ็ชรศิริ 84 60 2
22 2 5831050024  นายอนุชิต  บุญเกิด 91 69 2.5
23 2 5831050025  นายวันชาติ  เพ็งภา 84 79 3.5
24 2 5831050026  นายทศพร  อาลัยวงษ์ 84 86 4
25 2 5831050027  นายนิวัฒน์  จตุรวงค์ 112 89 4
26 2 5831050029  นายธราวุธ  ชัยศรี 84 88 4
27 2 5831050030  นางสาวชลิตรา  เจริญตะคุ 98 89 4
28 2 5831050031  นายพิศาล  พรมเพ็ชร 76 42 0
29 2 5831050032  นายรัตนวัฒน์  หอมแพงไว้ 105 81 4
30 2 5831050033  นายปวริศ  ผิวกลาง 84 63 2
31 3 5831190001  นางสาวปนัดดา  เวชพุดซา 84 71 3
32 3 5831190002  นางสาวธิดารัตน์  เดชสูงเนิน 84 70 3
33 3 5831190003  นายสุริยะ  สวาดดี 91 62 2
34 3 5831190004  นางสาวอัญชลา  ไกรพล 79 55 1.5
35 3 5831190005  นายสมพร  ดูชัยรัมย์ 84 50 1
36 3 5831190006  นายนันทวัช  โงสันเทียะ 36 51 1
37 3 5831190007  นายชาติชาย  พลจังหรีด 43 51 1
38 3 5831190008  นายกิตติพงษ์  งามพิมาย 91 72 3
39 3 5831190009  นายณัฐวุฒิ  ชูเนตร 84 50 1
40 3 5831190012  นางสาวสิริเนตร  พิมชัย 84 66 2.5
41 3 5831190013  นายทัพพสาร  แทวกระโทก 0 50 1
42 3 5831190014  นายณัฐพล  คตพะเนาว์ 20 29 0
43 3 5831190015  นายอภิเชษฐ์  ดือขุนทด 84 67 2.5
44 4 5831190018  นายณัฐวัฒน์  เปียสูงเนิน 84 50 1
45 4 5831190021  นายอนันตชัย  เกษชัย 65 35 0
46 4 5831190022  นายกิตติวัฒน์  พิมพ์กิตติวัฒน์ 84 63 2
47 4 5831190023  นายณัฐพงค์  สาดสูงเนิน 84 50 1
48 4 5831190024  นายเพรชรัตน์  ฤาชา 18 37 0
49 4 5831190025  นายนราธิป  จุมพลมา 63 50 1
50 4 5831190026  นายเกียรติศักดิ์  แก้วระหัว 84 67 2.5
51 4 5831190027  นายณัฐดนัย  พลเยี่ยม 2 50 1
52 4 5831190028  นายปรีชา  ชัยแสง 84 64 2
53 4 5831190030  นายกฤษดา  ทองภูบาล 84 58 1.5
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด