1 1 5731050161  นายอธิวัฒน์  โชติกลาง 10 50 1
2 1 5831190014  นายณัฐพล  คดพะเนาว์ 29 50 1
3 1 5831190021  นายอนันตชัย  เกษชัย 38 50 1
4 1 5931050002  นายจิรพงศ์  กล้าหาญ 34 78 3.5
5 1 5931050004  นายถิรวุฒิ  ดุงสูงเนิน 54 78 3.5
6 1 5931050005  นายนนทกานต์  อบอุ่น 52 69 2.5
7 1 5931050006  นายภานุพงษ์  จันทวี 53 84 4
8 1 5931050007  นายมนูญ  แซ่กระโทก 98 84 4
9 1 5931050009  นายวรรธนกฤตย์  งามล้วน 50 85 4
10 1 5931050010  นางสาววราลี  สีหานอก 44 85 4
11 1 5931050013  นางสาวศริลักษณ์  บุญปู่ 36 74 3
12 1 5931050014  นางสาวศิรินทร์ทิพย์  นมเกษม 40 83 4
13 1 5931050015  นายสาธิต  โนมขุนทด 53 85 4
14 1 5931050016  นางสาวสุพรรษา  วรณะ 116 81 4
15 1 5931050111  นางสาวศินาพร  ชนะจอหอ 42 81 4
16 2 5931050075  นางสาวกิจติยา  เทศกระโทก 85 84 4
17 2 5931050077  นายจตุพร  เซียงนอก 47 76 3.5
18 2 5931050079  นายประสิทธิ์  จันทปทักษ์ 40 83 4
19 2 5931050080  นางสาวพงศ์ภกา  คุ้มจรัสแสง 35 79 3.5
20 2 5931050081  นายพรณรงค์  ตามกระโทก 48 79 3.5
21 2 5931050082  นายพีรฉัตร  คำชะนาม 34 84 4
22 2 5931050083  นางสาวภัสราภรณ์  โชติกลาง 33 85 4
23 2 5931050084  นายภานุพงศ์  ศรีพลลา 40 74 3
24 2 5931050085  นายภานุวัฒน์  จาบกระโทก 84 84 4
25 2 5931050086  นางสาวรัชนู  พฤกษาตะคุ 110 79 3.5
26 2 5931050087  นายสหรัฐ  สมฤทธิ์ 34 80 4
27 2 5931050088  นายสิทธิศักดิ์  ศิลปะ 34 84 4
28 2 5931050089  นายสุขสวัสดิ์  ธรรมธุระ 33 83 4
29 2 5931050090  นายสุธี  ศรีเล็ก 34 84 4
30 2 5931050091  นายสุภานนท์  ดวงจันทร์ 70 83 4
31 2 5931050092  นายอิสรินทร์  อ่อนสำโรง 38 77 3.5
32 2 5931050094  นายเมธี  ดลขุนทด 7 1 0
33 2 5931050174  นางสาวสกุลทิพย์  อุมดมบัว 36 82 4
34 3 5731050137  นายวชิรวิทย์  ดอกแขมกลาง 37 77 3.5
35 3 5931050017  นายสุรเกียรติ  แสงแก้วพะเนา 44 82 4
36 3 5931050021  นายเฉลิมศักดิ์  นิตย์ผักแว่น 37 84 4
37 3 5931050025  นายกิตติศักดิ์  หวังเย็นกลาง 43 68 2.5
38 3 5931050096  นายกิตติพัฒน์  คำเมืองแสน 76 76 3.5
39 3 5931050097  นางสาวกิ่งลดา  ประชนตะคุ 48 69 2.5
40 3 5931050098  นายคงภัค  มณฑาชยะกุล 42 74 3
41 3 5931050099  นายจักรพันธ์  การพิมาย 33 77 3.5
42 3 5931050100  นางสาวชฎาพร  แสนรัมย์ 43 75 3.5
43 3 5931050101  นายณรงค์กรณ์  หวังกุลกลาง 2 5 0
44 3 5931050102  นายณัฐวุฒิ  บัวจำรัส 36 80 4
45 3 5931050104  นายธนาธิป  สวัสดิ์วงศ์ไชย 38 77 3.5
46 3 5931050106  นายนัฐพล  ปานรักษา 33 76 3.5
47 3 5931050107  นางสาวนันทนา  อินทสร้อย 37 59 1.5
48 3 5931050108  นางสาวน้ำฝน  กล่อมสำโรง 44 68 2.5
49 3 5931050109  นายปฏิภาณ  ลอยศักดิ์ 33 68 2.5
50 3 5931050154  นางสาวรัชดา  พงษ์ประวัติ 54 75 3.5
51 4 5931050019  นายเกรียงไกร  ฟุ้งพิมาย 228 77 3.5
52 4 5931050020  นายเกียรติศักดิ์  พิชัยยันต์ 132 81 4
53 4 5931050022  นายเรืองปรัชญา  ภัททิยะโพธิ์ทอง 165 76 3.5
54 4 5931050023  นายโชคอำนวย  พยัฆจันทร์ 138 85 4
55 4 5931050045  นางสาวญาสุมินทร์  คูณทอง 56 69 2.5
56 4 5931050047  นายนพนที  เกลียวกระโทก 33 63 2
57 4 5931050051  นายสราวุธ  ดังกระโทก 38 68 2.5
58 4 5931050076  นายกิตติชัย  คลองกลาง 45 81 4
59 4 5931050078  นายชนะศักดิ์  ปาจิแพ 31 63 2
60 4 5931050093  นายเกียรติศักดิ์  ยิ่งนอก 49 83 4
61 4 5931050110  นายประเสริฐศักดิ์  ยวงโป่งแก้ว 38 82 4
62 4 5931050112  นายอนาวิน  ต่ำกระโทก 38 73 3
63 4 5931050113  นายอภิสิทธิ์  ถึกพะเนาว์ 47 75 3.5
64 4 5931050114  นายอานนท์  พึ่งเพาะปลูก 36 77 3.5
65 4 5931050115  นางสาวเกศินี  หลักงาม 34 74 3
66 4 5931050116  นางสาวโยษิตา  สมานจิต 32 76 3.5
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด