1 0 6031050000  นายทองมั่น  ทำเอง 105 79 3.5
2 1 6031050001  นายจตุพล  โพธีขำ 27 64 2
3 1 6031050002  นายจิรศักดิ์  แสนสี 26 86 4
4 1 6031050003  นางสาวจุฑามาศ  จิตกระโทก 38 90 4
5 1 6031050004  นายชยากร  เพิ่มดี 29 80 4
6 1 6031050005  นายณัฐพงษ์  ภักดีงษ์ 31 85 4
7 1 6031050006  นายธนทัต  สัพโส 30 68 2.5
8 1 6031050007  นายธนพล  จรัญจอหอ 29 85 4
9 1 6031050008  นางสาวนฤมล  ชาตินอก 36 88 4
10 1 6031050010  นายพงศกร  สถาวรินทร์ 31 84 4
11 1 6031050011  นางสาวพรรณนิภา  อาสานอก 31 92 4
12 1 6031050012  นางสาวรสสุคนธ์  เจนปรุ 35 78 3.5
13 1 6031050013  นายวทัญญู  พลยางนอก 38 71 3
14 1 6031050014  นายวายุ  เอกตาแสง 26 90 4
15 1 6031050015  นางสาวศศินา  ปิตาฝ้าย 45 90 4
16 1 6031050016  นายสรทัศน์  อาจปรุ 32 83 4
17 1 6031050017  นายสุชาติ  จากพิมาย 5 1 0
18 1 6031050018  นายไพศาล  ภาสดา 25 66 2.5
19 1 6031050118  นางสาวสุจิตรา  ฉัตรเมืองปัก 32 92 4
20 2 6031050051  นางสาวกชกร  ข่ายกระโทก 32 85 4
21 2 6031050052  นางสาวกนกพร  เทียนสำโรง 32 90 4
22 2 6031050053  นายตันติกร  ดำรงค์ไทย 41 80 4
23 2 6031050054  นายธนพนธ์  พลหนองหลวง 34 93 4
24 2 6031050055  นายธ ง  เจริญตะคุ 34 90 4
25 2 6031050057  นางสาวธันย์ชนก  งดกระโทก 37 83 4
26 2 6031050058  นายนพรัตน์  มากงูเหลือม 27 86 4
27 2 6031050059  นางสาวนรากร  บำรุงกุล 26 60 2
28 2 6031050060  นางสาวปภัสศิริ  ดำจะโปะ 50 66 2.5
29 2 6031050061  นายปรีชา  บรรดาศักดิ์ 26 71 3
30 2 6031050062  นายพิทัศน์  ด้วงโพธิ์ 31 78 3.5
31 2 6031050063  นายสหรัฐ  เจ.เฮาส์แมน 25 80 4
32 2 6031050065  นางสาวสุทธิดา  เย็นกลาง 28 74 3
33 2 6031050066  นางสาวอทิตยา  สุทธิมุข 26 83 4
34 2 6031050067  นางสาวอรวรา  โคตรสมบัติ 28 80 4
35 2 6031050068  นางสาวอัมพุทธนาท  สว่างชาติ 24 89 4
36 2 6031050119  นางสาวจิราวดี  กลักโพธิ์ 40 85 4
37 13 6031050019  นายจักรเพชร  ทองภาพ 17 65 2.5
38 13 6031050020  นายจุลวัฒน์  อุดมพันธ์ 28 89 4
39 13 6031050022  นางสาวดลภัส  แจเกาะ 38 63 2
40 13 6031050023  นางสาวนวัตมน  พิมพ์จัตุรัส 28 65 2.5
41 13 6031050024  นายนันทวัฒน์  เทือกเถาว์ 29 51 1
42 13 6031050025  นายปฎิภาณ  คำจันทร์วงค์ 44 88 4
43 13 6031050027  นายพชรพล  เสนานิคม 24 84 4
44 13 6031050028  นายพิสิฐชัย  ไพรเถื่อน 62 85 4
45 13 6031050029  นายรังสรรค์  หลงศรี 30 92 4
46 13 6031050030  นายวัชรินทร์  ประจิมนอก 28 88 4
47 13 6031050031  นางสาวสุพรรษา  เชาว์โคกสูง 32 90 4
48 13 6031050032  นางสาวสุภาพร  เรืองสูงเนิน 47 82 4
49 13 6031050033  นายอดิศักดิ์  ศินิธีรพันธ์ 6 50 1
50 13 6031050034  นายอัครพล  คำพิทูล 28 86 4
51 13 6031050120  นายกิติชัย  จันทศร 36 77 3.5
52 14 6031050035  นายยศวรรธน์  ทุมมา 24 79 3.5
53 14 6031050036  นายชินวัฒน์  ทองชิน 24 64 2
54 14 6031050037  นายภานุวัฒน์  ดีสันเทียะ 27 53 1
55 14 6031050038  นายฐิติพงศ์  พงษ์สันเทียะ 16 60 2
56 14 6031050039  นายสุทธิพงศ์  บุบผาลา 40 66 2.5
57 14 6031050040  นายรัชชานนท์  ศิริคำ 42 75 3.5
58 14 6031050041  นายภานุวัฒน์  บุญรอด 33 70 3
59 14 6031050042  นายชวาลโชติ  ชวนนอก 26 56 1.5
60 14 6031050043  นายวีรภัทร  แดงใหม่ 30 53 1
61 14 6031050044  นายเศรษฐ์สิริ  ชัยประทุม 40 76 3.5
62 14 6031050045  นายสมกิจ  ใหญ่สันเทียะ 27 90 4
63 14 6031050046  นายจิรชัย  ขอยิ้มกลาง 30 65 2.5
64 14 6031050047  นายสุรวุฒิ  ช่างเกวียน 35 57 1.5
65 14 6031050049  นางสาวศศิธร  เทนไธสง 50 59 1.5
66 14 6031050050  นางสาววิชุดา  ชนะเพีย 19 52 1
67 14 6031050121  นายอิศเรศ  ชายเสม 33 66 2.5
ผลการเรียนแบบเรียงกลุ่มเรียงเกรด