1 1 6131050012  นางสาวพรรณธิรา  มาไส 44 89 4
2 1 6131050016  นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์ 54 89 4
3 1 6131050006  นายธนวันต์  กาวไธสง 34 89 4
4 1 6131050017  นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน 40 88 4
5 1 6131050005  นายทัศนัย  วันจันทึก 48 88 4
6 1 6131050003  นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ 32 88 4
7 1 6131050020  นางสาวสุชาดา  นันบุตดี 29 88 4
8 1 6131050013  นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ 38 88 4
9 1 6131050007  นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง 70 87 4
10 1 6131050009  นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง 27 87 4
11 1 6131050008  นายธิติ  ฉิมนอก 30 86 4
12 1 6131050004  นายณัฐพล  เซียงหนู 42 84 4
13 1 6131050018  นายศุภณัฐ  แสงเศวต 93 81 4
14 1 6131050021  นายอนันดา  เขียวเนตร 32 80 4
15 1 6131050002  นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข 63 79 3.5
16 1 6131050001  นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์ 43 76 3.5
17 1 6131050124  นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา 39 66 2.5
18 1 6131050011  นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์ 30 60 2
19 1 6131050122  นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ 76 60 2
20 1 6131050015  นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์ 25 55 1.5
21 1 6131050019  นายศุภวัฒน์  เถียรใหม่ 7 10 0
22 1 6131050022  นายอินทรรักษ์  กล้าพังเทียม 7 6 0
23 2 6131050049  นายวันชนะ  มุ่งดี 58 89 4
24 2 6131050038  นายจุมพล  วาพันสุ 62 89 4
25 2 6131050054  นายอมร  เทียมกระโทก 76 88 4
26 2 6131050045  นายปฏิภาณ  ขันขาว 43 87 4
27 2 6131050041  นายธนากร  ษรสุข 49 86 4
28 2 6131050036  นายคณิติน  ศรีทอง 48 86 4
29 2 6131050040  นางสาวณัฐริกา  ชาเคน 51 85 4
30 2 6131050039  นายชานน  ผิวโชติ 50 82 4
31 2 6131050043  นายธรรมธร  ทามแก้ว 58 81 4
32 2 6131050053  นางสาวอธิติยา  พลระพา 77 73 3
33 2 6131050037  นายคมสัน  จันทอง 60 71 3
34 2 6131050051  นายศิวกร  พรสันเทียะ 38 70 3
35 2 6131050048  นายรัฐศาสตร์  พรมไพร 40 70 3
36 2 6131050046  นายพงศ์ภัค  สาธร 142 67 2.5
37 2 6131050047  นางสาวพรวิภา  ดวนขุนทด 48 67 2.5
38 2 6131050035  นายกิตติภูมิ  จามสำโรง 34 65 2.5
39 2 6131050044  นางสาวนันท์ภัส  กิสันเทียะ 40 63 2
40 2 6131050050  นางสาววันทนา  ดีทองหลาง 35 60 2
41 2 6131050042  นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช 33 56 1.5
42 2 6131050052  นายสิทธิพงศ์  สุวรรณชาติ 5 9 0
43 2 6131050057  นายเจษฎา  ลาสูงเนิน 24 1 0