1 9 6131050115  นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก 40 89 4
2 9 6131050116  นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์ 32 89 4
3 9 6131050119  นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม 32 89 4
4 9 6131050113  นายมงคล  นกไธสง 30 88 4
5 9 6131050110  นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก 24 86 4
6 9 6131050117  นายวสันต์  พุทธลา 32 86 4
7 9 6131050105  นายธนากร  เลยกระโทก 32 85 4
8 9 6131050118  นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน 67 84 4
9 9 6131050112  นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ 39 79 3.5
10 9 6131050114  นายรัชชาการ  คำจันทึก 24 72 3
11 9 6131050102  นายจิรวัฒน์  สวัสดี 46 71 3
12 9 6131050101  นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์ 30 66 2.5
13 9 6131050103  นางสาวจิราภา  ประชันกลาง 30 65 2.5
14 9 6131050121  นายเดชฤทธิ์  สงนอก 47 64 2
15 9 6131050120  นายอุบลวัลย์  นันทไชศรี 31 63 2
16 9 6131050104  นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร 29 62 2
17 9 6131050107  นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ 41 61 2