1 0 6131050000   นายทองมั่น  ขยันลอก
2 1 6131050001   นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์
3 1 6131050002   นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข
4 1 6131050003   นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ
5 1 6131050004   นายณัฐ​พล​  เซียงหนู
6 1 6131050005   นายทัศนัย  วันจันทึก
7 1 6131050006   นายธนวันต์  กาวไธสง
8 1 6131050007   นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง
9 1 6131050008   นายธิติ  ฉิมนอก
10 1 6131050009   นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง
11 1 6131050011   นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์
12 1 6131050012   นางสาวพรรณธิรา  มาไส
13 1 6131050013   นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ
14 1 6131050015   นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์
15 1 6131050016   นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์
16 1 6131050017   นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน
17 1 6131050018   นายศุภณัฐ  แสงเศวต
18 1 6131050020   นางสาวสุชาดา  นันบุตดี
19 1 6131050021   นายอนันดา  เขียวเนตร
20 1 6131050122   นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ
21 1 6131050124   นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา
22 2 6131050035   นายกิตติภูมิ  จามสำโรง
23 2 6131050036   นายคณิติน  ศรีทอง
24 2 6131050037   นายคมสัน  จันทอง
25 2 6131050038   นายจุมพล  วาพันสุ
26 2 6131050039   นายชานน  ผิวโชติ
27 2 6131050040   นางสาวณัฐริกา  ชาเคน
28 2 6131050041   นายธนากร  ษรสุข
29 2 6131050042   นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช
30 2 6131050043   นายธรรมธร  ทามแก้ว
31 2 6131050044   นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ
32 2 6131050045   นายปฏิภาณ  ขันขาว
33 2 6131050046   นายพงศ์ภัค  สาธร
34 2 6131050047   นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด
35 2 6131050048   นายรัฐศาสตร์  พรมไพร
36 2 6131050049   นายวันชนะ  มุ่งดี
37 2 6131050051   นายศิวกร  พรสันเทียะ
38 2 6131050053   นางสาวอธิติยา  พลระพา
39 2 6131050054   นายอมร  เทียมกระโทก
40 9 6131050101   นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์
41 9 6131050102   นายจิรวัฒน์  สวัสดี
42 9 6131050103   นางสาวจิราภา  ประชันกลาง
43 9 6131050104   นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร
44 9 6131050105   นายธนากร  เลยกระโทก
45 9 6131050107   นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ
46 9 6131050110   นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก
47 9 6131050112   นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ
48 9 6131050113   นายมงคล  นกไธสง
49 9 6131050114   นายรัชชาการ  คำจันทึก
50 9 6131050115   นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก
51 9 6131050116   นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์
52 9 6131050117   นายวสันต์  พุทธลา
53 9 6131050118   นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน
54 9 6131050119   นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม
55 9 6131050120   นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี
56 9 6131050121   นายเดชฤทธิ์  สงนอก
57 10 6131050023   นางสาวกณิกนันท์  แก้วเกิด
58 10 6131050024   นางสาวฐานิดา  ชัยไธสง
59 10 6131050025   นายธนพัฒน์  นิตย์กระโทก
60 10 6131050027   นายปกรณ์  คูณกลาง
61 10 6131050028   นายพงศธร  ก้านสันเทียะ
62 10 6131050030   นายรัฐนันท์  จาติกุล
63 10 6131050031   นายวงศกร  วามะกัน
64 10 6131050032   นายวัชรพงษ์  สื่อสวน
65 10 6131050034   นางสาวศศิกานต์  สายเนตร
66 10 6131050123   นายสดายุ  หาขุนทด