1 1 6131050001   นางสาวจิราภา  สุวรรณปักษ์
2 1 6131050002   นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วสุข
3 1 6131050003   นางสาวชุติมน  ตอนสันเทียะ
4 1 6131050004   นายณัฐพล  เซียงหนู
5 1 6131050005   นายทัศนัย  วันจันทึก
6 1 6131050006   นายธนวันต์  กาวไธสง
7 1 6131050007   นายธวัชชัย  มุ่งช่วยกลาง
8 1 6131050008   นายธิติ  ฉิมนอก
9 1 6131050009   นายธีรภัทร์  มุ่งช่วยกลาง
10 1 6131050011   นายปฏิภาณ  รังดิษฐ์
11 1 6131050012   นางสาวพรรณธิรา  มาไส
12 1 6131050013   นายพัชรพล  ศรีสำราญภัคศิริ
13 1 6131050015   นางสาววิไลลักษณ์  บุรัมย์
14 1 6131050016   นางสาวศศิประภา  อนุภักดิ์
15 1 6131050017   นางสาวศิริประภา  เกี้ยวสูงเนิน
16 1 6131050018   นายศุภณัฐ  แสงเศวต
17 1 6131050020   นางสาวสุชาดา  นันบุตดี
18 1 6131050021   นายอนันดา  เขียวเนตร
19 1 6131050122   นางสาวศุภารัตน์  พิมพาชาติ
20 1 6131050124   นายอภิวัฒน์  จุปมัดถา
21 2 6131050035   นายกิตติภูมิ  จามสำโรง
22 2 6131050036   นายคณิติน  ศรีทอง
23 2 6131050037   นายคมสัน  จันทอง
24 2 6131050038   นายจุมพล  วาพันสุ
25 2 6131050039   นายชานน  ผิวโชติ
26 2 6131050040   นางสาวณัฐริกา  ชาเคน
27 2 6131050041   นายธนากร  ษรสุข
28 2 6131050042   นายธนาธิป  ตันติชัยวรนุช
29 2 6131050043   นายธรรมธร  ทามแก้ว
30 2 6131050044   นางสาวนันท์นภัส  กิสันเทียะ
31 2 6131050045   นายปฏิภาณ  ขันขาว
32 2 6131050046   นายพงศ์ภัค  สาธร
33 2 6131050047   นางสาวพรวิภา  ดวขุนทด
34 2 6131050048   นายรัฐศาสตร์  พรมไพร
35 2 6131050049   นายวันชนะ  มุ่งดี
36 2 6131050051   นายศิวกร  พรสันเทียะ
37 2 6131050053   นางสาวอธิติยา  พลระพา
38 2 6131050054   นายอมร  เทียมกระโทก
39 7 6131050058   นายกฤษณะ  บุตตะ
40 7 6131050059   นายณรงค์ธรรม  เพชรน้ำค้าง
41 7 6131050060   นายทรงยศ  นิตย์ใหม่
42 7 6131050062   นายทินภัทร  ค่ำกลาง
43 7 6131050063   นายธนพล  ล้อมสระน้อย
44 7 6131050064   นายธนพล  รอดกลาง
45 7 6131050065   นางสาวธนัญญา  นวมโคกสูง
46 7 6131050066   นางสาวธินดารัตน์  ทิศกระโทก
47 7 6131050067   นายพงศกร  แนขุนทด
48 7 6131050068   นางสาวพรนิภา  วชิมาเภท
49 7 6131050069   นายภานุพงษ์  ปัดกอง
50 7 6131050070   นางสาวลัดดาวรรณ  ปักกาโร
51 7 6131050071   นายวิทวัส  ปุ่นโพธิ์
52 7 6131050072   นายสหัสวรรษ  เลิศรัศมีโรจน์
53 7 6131050073   นายสุทิวัส  บุตรวงศ์นรา
54 7 6131050074   นางสาวสุรีย์พร  ดวงชนิตย์
55 7 6131050076   นายอภิวัฒน์  สอนโพนงาม
56 7 6131050077   นายอมรชัย  สุทธลักษณ์
57 7 6131050078   นายเกริกพล  เปราะกระโทก
58 8 6131050079   นายกิตติศักดิ์  สลุงใหญ่
59 8 6131050080   นายกีรติ  เจนปรุ
60 8 6131050082   นายชินวัตร  อ่ำรอด
61 8 6131050083   นายณัฐกิตติ์  ประทุม
62 8 6131050084   นายธีรวัฒน์  ขันตี
63 8 6131050085   นายธีระพงศ์  ปานทอง
64 8 6131050086   นายนนธกานต์  พรมเสนา
65 8 6131050087   นายประสิทธิชัย  แขสันเทียะ
66 8 6131050088   นายพงศธร  ด่านลัมจาก
67 8 6131050090   นายพีรศักดิ์  พุ่มทอง
68 8 6131050091   นายภาณุเดช  ชอบสว่าง
69 8 6131050092   นายภูตะวัน  พงศภัคโยธิน
70 8 6131050093   นายรุ่งเจริญ  พิมอุบล
71 8 6131050095   นายศุภวิชญ์  อุกฤษ
72 8 6131050096   นายสมพงศ์  กุลเทพ
73 8 6131050097   นายสหรัฐ  รัตนฐานู
74 8 6131050098   นายสุทธิพงษ์  ไชยศรี
75 8 6131050099   นายอภิโชค  น้อมปัญญากุล
76 8 6131050100   นายเสกสรร  ผักไหม
77 9 6131050101   นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์
78 9 6131050102   นายจิรวัฒน์  สวัสดี
79 9 6131050103   นางสาวจิราภา  ประชันกลาง
80 9 6131050104   นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร
81 9 6131050105   นายธนากร  เลยกระโทก
82 9 6131050107   นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ
83 9 6131050110   นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก
84 9 6131050112   นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ
85 9 6131050113   นายมงคล  นกไธสง
86 9 6131050114   นายรัชชาการ  คำจันทึก
87 9 6131050115   นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก
88 9 6131050116   นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์
89 9 6131050117   นายวสันต์  พุทธลา
90 9 6131050118   นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน
91 9 6131050119   นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม
92 9 6131050120   นางสาวอุบลวัลย์  นันทไชศรี
93 9 6131050121   นายเดชฤทธิ์  สงนอก
94 10 6131050023   นางสาวกณิกนันท์  แก้วเกิด
95 10 6131050024   นางสาวฐานิดา  ชัยไธสง
96 10 6131050025   นายธนพัฒน์  นิตย์กระโทกฟ
97 10 6131050027   นายปกรณ์  คูณกลาง
98 10 6131050028   นายพงศธร  ก้านสันเทียะ
99 10 6131050030   นายรัฐนันท์  จาติกุล
100 10 6131050031   นายวงศกร  วามะกัน
101 10 6131050032   นายวัชรพงษ์  สื่อสวน
102 10 6131050034   นางสาวศศิกานต์  สายเนตร
103 10 6131050123   นายสดายุ  หาขุนทด
104 11 6131190001   นายชนายุธท  ลาจันทึก
105 11 6131190002   นางสาวกนกวรรณ  นางวงค์
106 11 6131190003   นายกิตติพัฒน์  ตุ้มจอหอ
107 11 6131190004   นายจิรพงศ์  ปัดธุลี
108 11 6131190005   นายชูศักดิ์  ฉลอมพงษ์
109 11 6131190006   นายณัฐกมล  สว่างไสว
110 11 6131190007   นายตราภูมิ  ผลทวี
111 11 6131190008   นางสาวทัตติยา  ชื่นชัยภูมิ
112 11 6131190009   นายธนวัฒน์  ปิยะประดิษฐ์
113 11 6131190011   นายภูวนาท  ขวานอก
114 11 6131190012   นางสาววรรณกานต์  สำราญ
115 11 6131190015   นายสงคราม  มาวขุนทด
116 11 6131190016   นายสหัสวรรษ  แสนงาม
117 11 6131190017   นายสิทธา  วงศา
118 11 6131190018   นายอนุวัฒน์  ป้อกระโทก
119 11 6131190019   นายอภิสิทธิ์  รอดกลาง
120 11 6131190020   นายอัมรินทร์  ผาดไธสง
121 11 6131190021   นายไกรสร  วงศ์เยาวรัตน์
122 12 6131190023   นายชนาวุฒิ  พรหมมี
123 12 6131190024   นายณัฐกิตติ์  ดีนก
124 12 6131190025   นายธนาวุฒิ  เสือใจ
125 12 6131190026   นายธีรพงศ์  ไตรพิพัฒน์
126 12 6131190027   นายภาคิน  กาญจนกาศ
127 12 6131190028   นายระพีพัฒน์  แยกโคกสูง
128 12 6131190029   นายวิภู  คำแสง
129 12 6131190030   นายวีระพงษ์  ชุ่มลือ
130 12 6131190031   นายศุภกิจ  กระวีสายสุนทร
131 12 6131190032   นายศุภวิชญ์  มะเริงสิทธิ์
132 12 6131190033   นายสามารถ  สร้อยหิน
133 12 6131190034   นายสุทธิพงษ์  วงจันทร์
134 12 6131190035   นายเมธา  ขันธริโย
135 12 6131190036   นายโชติพงษ์  เลขะวัฒนะ
136 15 6031050151   นางสาวกนกพร  ฉินสูงเนิน
137 15 6031050153   นายคมสันต์  ขันทองดี
138 15 6031050154   นายจักรนรินทร์  พลชนะ
139 15 6031050158   นางสาวชนัฐกาน  ชัยช่วย
140 15 6031050159   นางสาวซีน  คุณซัว
141 15 6031050160   นางสาวทิพวรรณ  วงษ์อินทร์
142 15 6031050161   นางสาวนภาพร  หงสกุล
143 15 6031050162   นางสาวนฤมล  จันพูล
144 15 6031050163   นางสาวปฏิมา  ขระสูงเนิน
145 15 6031050166   นางสาวพรสุดา  พักพวง
146 15 6031050167   นางสาวพัชรี  ฟอนโคกสูง
147 15 6031050168   นายพีรพล  สุดหล้า
148 15 6031050169   นายพุฒินันท์  สิทธิสูงเนิน
149 15 6031050170   นายภมรพันธ์  นพพลกรัง
150 15 6031050173   นางสาววาสนา  สาจันทร์
151 15 6031050174   นางสาววิไลภรณ์  โหม่งสูงเนิน
152 15 6031050175   นายวีระวัติ  คำเกิ่ง
153 15 6031050176   นางสาวสมฤทัย  เวินขุนทด
154 15 6031050177   นางสาวสายพิณ  ขุมพลกรัง
155 15 6031050180   นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์
156 15 6031050181   นางสาวอโณชา  มีกุศล
157 15 6031050183   นางสาวอัจฉรา  ณีสันเทียะ
158 15 6031050225   นางสาวอุษา  ถาวรสวัสดิ์
159 15 6031050236   นายประฐม  ไวจันทึก
160 16 6031050179   นางสาวสุนิสา  ปราณีตพลกรัง
161 16 6031050186   นายกัมพล  คงบรรทัด
162 16 6031050187   นางสาวกานต์กมล  บรรเทา
163 16 6031050189   นายธซย  เพียรขุนทด
164 16 6031050190   นางสาวธิดารัตน์  ศรีสูงเนิน
165 16 6031050191   นางสาวบุญแสน  ทวีรัตน์
166 16 6031050192   นางสาวบุ๋ม  พึ่งไพศาล
167 16 6031050193   นางสาวปรีดานันท์  แสนประกอบ
168 16 6031050194   นางสาวพรชิตา  ศรีศักดิ์นอก
169 16 6031050197   นางสาวจรนา  รมยาคม
170 16 6031050198   นางสาวละออ  รอดพันดุง
171 16 6031050199   นายวัชรพล  บุญประเสริฐ
172 16 6031050201   นางสาวสิริญญา  มังจันทึก
173 16 6031050203   นางสาวสุภาวดี  บาจันทึก
174 16 6031050204   นางสาวสุรีพร  นิลใหม่
175 16 6031050205   นางสาวเสาวณีย์  เที่ยงวงค์
176 16 6031050227   นางสาวมันทพร  ซึ่งเกษม
177 16 6031050228   นางสาวณัฐนันท์  บนสูงเนิน
178 16 6031050229   นางสาววริษรา  บุญแพง
179 16 6031050230   นายขวัญชัย  พงษ์เจริญ
180 16 6031050233   นางสาวปิยะพร  เกตุดี
181 17 6031050210   นางสาวทรายแก้ว  ตันสูงเนิน
182 17 6031050211   นายทศพร  ใจซื่อ
183 17 6031050212   นายธีรเทพ  เกษพยัคฆ์
184 17 6031050213   นางสาวนริศรา  บัวหลวง
185 17 6031050214   นางสาวนฤมล  แก้วคชสาร
186 17 6031050215   นางสาวนิชาภัทร  ศรีประทุม
187 17 6031050216   นางสาวนิตยา  รากพุดซา
188 17 6031050217   นางสาวบุณยานุช  สุวรรณ์
189 17 6031050218   นางสาวปัญชลี  พงษ์สุภา
190 17 6031050219   นายมนตรี  คงนุรัตน์
191 17 6031050222   นางสาววิไล  สีมานอก
192 17 6031050223   นางสาวศันสนีย์  ขวัญดี
193 17 6031050224   นางสาวสุชานันท์  เบ้าแบบดี
194 17 6031050226   นายเอกชัย  แนมขุนทด
195 17 6031050231   นางสาวธรรมษร  กองทอง
196 17 6031050235   นางสาวสุธามาศ  เพ็งแจ่มศรี