1 9 6131050101   นางสาวกัลยารัตน์  มุริจันทร์
2 9 6131050102   นายจิรวัฒน์  สวัสดี
3 9 6131050103   นางสาวจิราภา  ประชันกลาง
4 9 6131050104   นายณัฏฐกานต์  แสงมาตร
5 9 6131050105   นายธนากร  เลยกระโทก
6 9 6131050107   นายธีรพงศ์  ฮ้อยคำ
7 9 6131050110   นายนัฐวุฒิ  จรกระโทก
8 9 6131050112   นายภูวนาท  เดือนจะโป๊ะ
9 9 6131050113   นายมงคล  นกไธสง
10 9 6131050114   นายรัชชาการ  คำจันทึก
11 9 6131050115   นายรัตนโชติ  ปรนกระโทก
12 9 6131050116   นางสาวรุ่งรัศมิ์  เสถียรมาโนชญ์
13 9 6131050117   นายวสันต์  พุทธลา
14 9 6131050118   นางสาวสุทัตตา  ดงตะใน
15 9 6131050119   นายสุรยุทธ  หนองงูเหลือม
16 9 6131050120   นายอุบลวัลย์  นันทไชศรี
17 9 6131050121   นายเดชฤทธิ์  สงนอก