ดาวน์โหลดใบคำถาม
ใบงานมัลติซิม_ความถี่สูง (RAR)
© ผลิตโดยนาย วิไลศักดิ์ ดำเนตร ครูชำนาญการพิเศษ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ติดต่อ..e-mail: < troratadmail@gmail.com >