วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์
วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์
 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1  VCC =  V
2  RC =  Ω
3  RE =  Ω
4  RB1 =  Ω
5  RB2 =  Ω
6  Rg =  Ω
7  RL =  Ω
8  CB =  F
9  CC =  F
10  CE =  F
11  βF =  
12  TA =  °C
13  FT =  Hz
14  Cob =  F
15  rbb' =  Ω
16  VBE =  V