วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์
วงจรขยายย่านความถี่สูงโดยใช้ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ออกแบบ
 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1  IC =  A
2  VCC =  V
3  βF =  
4  FT =  Hz
5  FL =  Hz
6  Cob =  F
7  rbb' =  Ω
8  Rg =  Ω
9  RL =  Ω
10  VBE =  V
11  TA =  °C