วงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน
วงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน
 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1  VCC =  V
2  RE =  Ω
3  RB1 =  Ω
4  RB2 =  Ω
5  Rg =  Ω
6  RL =  Ω
7  VBE =  V
8  βF =  
9  FT =  Hz
10  rbb' =  Ω
11  Cob =  F
12  CBT =  F
13  CCT =  F
14  TA =  °C
15  L11 =  H
16  L21 =  H
17  L12 =  H
18  L22 =  H
19  L32 =  H
20  N11 =  T
21  N21 =  T
22  N12 =  T
23  N22 =  T
24  N32 =  T