วงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน
วงจรขยายจูนโดยใช้ทรานซิสเตอร์ดับเบิลจูน

 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1  IC =  A
2  VCC =  V
3  βF =  
4  FT =  Hz
5  Cob =  F
6  rbb' =  Ω
7  VBE =  V
8  FR_T12 =  Hz
9  BW_T12 =  Hz
10  Rg =  Ω
11  RL =  Ω
12  TA =  °C
13  N11 =  T
14  N21 =  T
15  N12 =  T
16  N22 =  T
17  N32 =  T