แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 5631050042    ชื่อ นางสาวประภาพร เจียรกลาง   วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
กลุ่ม 15   เทอม 2    ปีการศึกษา 2557
ทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6 7          
ได้คะแนน 50 50 50 50 50 50 50          
ครั้ง (7) 0 0 0 0 0 0 0          
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0          
ใบคำถาม [1] [1] [1] [1] [1] [1]            
เมื่อได้คะแนนแบบทดสอบ 1-6 ตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป ให้ส่งใบคำถาม [0 = ไม่ผ่าน, 1 = ผ่านการตรวจสอบ]
บทนำและการใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์  0  คะแนน (100)   ครั้งที่ 0   รวม  49  ครั้ง   [1]
รวมทดสอบ  50  คะแนน (100)    คิดเป็น (30%)  =  15 คะแนน
รวมใบงาน  50 คะแนน    คิดเป็น (30%)  =  15 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 4 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 7 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 11 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 9 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (30) +  ใบงาน (30) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  50 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558      
วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562  เวลา 19 : 38 : 56 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์