ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 แบบทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7
อายุ
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6031050174    ชื่อ นางสาววิไลภรณ์ โหม่งสูงเนิน   วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
กลุ่ม 15   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7        
ได้คะแนน 98 98 98 98 50 50 50 0        
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)        
 - คำถาม [98] [98] [98] [98] [50] [50] [50] [0]        
จำนวนครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 0        
รวมทั้งหมด 11 4 11 3 6 7 6 0        
รวมทดสอบ (1-6)  74  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  14 คะแนน
รวมใบงาน  98 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  39 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 8 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 17 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  70 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม   
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558   
วันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 0 : 59 : 30 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์