ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
 แบบทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7
อายุ
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050042    ชื่อ นายธนาธิป ตันติชัยวรนุช   วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
กลุ่ม 2   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7        
ได้คะแนน 50 50 50 50 30 30 30 0        
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)        
 - คำถาม [50] [50] [50] [50] [30] [30] [30] [0]        
จำนวนครั้ง 1 1 1 1 0 0 0 0        
รวมทั้งหมด 1 1 1 1 0 0 0 0        
รวมทดสอบ (1-6)  40  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  8 คะแนน
รวมใบงาน  79 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  31 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 6 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 15 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  54 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม   
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558   
วันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 2 : 54 : 41 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์