ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
แบบทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6
อายุ
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050046    ชื่อ นายพงศ์ภัค สาธร   วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กลุ่ม 2   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6          
ได้คะแนน 98 92 55 55 55 0          
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0)          
 - คำถาม [98] [92] [55] [55] [55] [0]          
ครั้ง (7) 1 1 1 1 1 0          
รวมทั้งหมด 3 2 5 5 4 0          
รวมทดสอบ (1-5)  71  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  14 คะแนน
รวมใบงาน  82 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  32 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 7 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 16 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  62 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม   
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558   
วันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 1 : 48 : 7 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์