แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050057    ชื่อ นายเจษฎา ลาสูงเนิน   วิชา เครื่องรับโทรทัศน์
กลุ่ม 2   เทอม 1    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2,3 4 5 6,7 8 9 10 11 12 13 14
ได้คะแนน 77 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ครั้ง (7) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทดสอบ  6  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  1 คะแนน
รวมใบงาน  0 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  0 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 0 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 0 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 0 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  1 คะแนน   เกรด =  0
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 6 กรกฎาคม 2557      
วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562  เวลา 20 : 4 : 0 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์