ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
แบบทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6    
อายุ    
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050002    ชื่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสุข   วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กลุ่ม 1   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6          
ได้คะแนน 98 98 98 55 55 0          
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0)          
 - คำถาม [98] [98] [98] [55] [55] [0]          
ครั้ง (7) 1 1 1 1 1 1          
รวมทั้งหมด 3 2 2 5 3 1          
รวมทดสอบ (1-5)  80  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  16 คะแนน
รวมใบงาน  95 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  38 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 8 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 17 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  71 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558      
วันจันทร์ที่  23  กันยายน  2562  เวลา 9 : 40 : 2 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์