แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050002    ชื่อ นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วสุข   วิชา เครื่องรับโทรทัศน์
กลุ่ม 1   เทอม 1    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2,3 4 5 6,7 8 9 10 11 12 13 14
ได้คะแนน 74 98 90 92 98 95 60 57 98 50 55 95
ครั้ง (7) 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0
รวมทั้งหมด 10 6 2 7 4 6 4 4 4 4 6 6
รวมทดสอบ  84  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  16 คะแนน
รวมใบงาน  89 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  35 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 8 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 17 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 11 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  79 คะแนน   เกรด =  3.5
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 6 กรกฎาคม 2557      
วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562  เวลา 20 : 15 : 50 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์