ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
แบบทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6    
อายุ    
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050004    ชื่อ นายณัฐ​พล​ เซียงหนู   วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กลุ่ม 1   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6          
ได้คะแนน 98 50 50 50 50 0          
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0)          
 - คำถาม [98] [50] [50] [50] [50] [0]          
ครั้ง (7) 1 1 1 1 1 0          
รวมทั้งหมด 1 1 1 1 1 0          
รวมทดสอบ (1-5)  59  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  11 คะแนน
รวมใบงาน  80 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  32 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 7 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 16 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  59 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558      
วันจันทร์ที่  23  กันยายน  2562  เวลา 9 : 39 : 7 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์