ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
แบบทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7
อายุ
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050031    ชื่อ นายวงศกร วามะกัน   วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
กลุ่ม 10   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7        
ได้คะแนน 55 55 55 55 55 55 55 0        
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)        
 - คำถาม [55] [55] [55] [55] [55] [55] [55] [0]        
ครั้ง (7) 1 1 1 1 1 1 0 0        
รวมทั้งหมด 22 3 4 1 1 2 2 0        
รวมทดสอบ (1-6)  55  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  11 คะแนน
รวมใบงาน  90 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  36 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 7 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 16 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  63 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558      
วันจันทร์ที่  23  กันยายน  2562  เวลา 9 : 58 : 59 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์