แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050112    ชื่อ นายภูวนาท เดือนจะโป๊ะ   วิชา เครื่องรับโทรทัศน์
กลุ่ม 9   เทอม S1    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2,3 4 5 6,7 8 9 10 11 12 13 14
ได้คะแนน 84 84 79 82 77 88 90 79 90 72 87 57
ครั้ง (7) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 5 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 8
รวมทดสอบ  73  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  14 คะแนน
รวมใบงาน  89 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  35 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 8 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 17 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 13 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  79 คะแนน   เกรด =  3.5
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 6 กรกฎาคม 2557      
วันพฤหัสที่  28  พฤษภาคม  2563  เวลา 18 : 13 : 26 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์