ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
แบบทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6
อายุ
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050114    ชื่อ นายรัชชาการ คำจันทึก   วิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กลุ่ม 9   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2 3 4 5 6          
ได้คะแนน 30 30 30 30 30 0          
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0)          
 - คำถาม [30] [30] [30] [30] [30] [0]          
ครั้ง (7) 0 0 0 0 0 0          
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0          
รวมทดสอบ (1-5)  30  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  6 คะแนน
รวมใบงาน  86 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  34 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 6 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 15 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  55 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม   
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558   
วันพุธที่  15  กรกฎาคม  2563  เวลา 3 : 32 : 9 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์