แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050114    ชื่อ นายรัชชาการ คำจันทึก   วิชา เครื่องรับโทรทัศน์
กลุ่ม 9   เทอม S1    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2,3 4 5 6,7 8 9 10 11 12 13 14
ได้คะแนน 82 54 52 57 24 14 19 12 16 15 9 10
ครั้ง (7) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
รวมทดสอบ  24  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  4 คะแนน
รวมใบงาน  89 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  35 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 6 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 15 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 18 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  72 คะแนน   เกรด =  3
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 6 กรกฎาคม 2557      
วันพฤหัสที่  28  พฤษภาคม  2563  เวลา 17 : 52 : 2 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์