แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131050120    ชื่อ นายอุบลวัลย์ นันทไชศรี   วิชา เครื่องรับโทรทัศน์
กลุ่ม 9   เทอม S1    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1 2,3 4 5 6,7 8 9 10 11 12 13 14
ได้คะแนน 83 46 92 94 98 98 96 70 87 7 90 38
ครั้ง (7) 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2
รวมทดสอบ  64  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  12 คะแนน
รวมใบงาน  89 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  35 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 7 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 16 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  63 คะแนน   เกรด =  2
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 6 กรกฎาคม 2557      
วันพฤหัสที่  28  พฤษภาคม  2563  เวลา 18 : 59 : 57 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์