ตารางแสดงอายุของแบบทดสอบ  วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
แบบทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7
อายุ
แบบแสดงผลการเรียน
เลขประจำตัว 6131190030    ชื่อ นายวีระพงษ์ ชุ่มลือ   วิชา การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
กลุ่ม 12   เทอม 2    ปีการศึกษา 2561
ทดสอบที่ 1B 1 2 3 4 5 6 7        
ได้คะแนน 30 30 30 30 30 30 30 0        
 - คำตอบ (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)        
 - คำถาม [30] [30] [30] [30] [30] [30] [30] [0]        
ครั้ง (7) 1 0 0 0 0 0 0 0        
รวมทั้งหมด 2 0 0 0 0 0 0 0        
รวมทดสอบ (1-6)  30  คะแนน (100)    คิดเป็น (20%)  =  6 คะแนน
รวมใบงาน  75 คะแนน    คิดเป็น (40%)  =  30 คะแนน
ความสนใจในการเรียน (10) = 5 คะแนน     เวลาเรียน (10)  = 9 คะแนน
รวมคุณธรรม (20) =  ความสนใจในการเรียน (10) +  เวลาเรียน (10) = 14 คะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) = 0 คะแนน
รวมทั้งหมด (100) =  ทดสอบ (20) +  ใบงาน (40) +  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (20) +  คุณธรรม (20) =  50 คะแนน   เกรด = 
สถานภาพนักเรียน    ● ปกติ
© วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายวิไลศักดิ์ ดำเนตร ผู้สอนและออกแบบโปรแกรม
ปรับปรุงครั้งที่ 4  วันที่ 1 มีนาคม 2558      
วันจันทร์ที่  23  กันยายน  2562  เวลา 10 : 4 : 59 น.
_ _ _ ตั้งกระดาษแนวนอนก่อนพิมพ์